Žilina v roku 2020: Odpočet práce primátora

Bolo to včera, presne pred dvomi rokmi, kedy som zložil svoj primátorský sľub a oficiálne nastúpil do funkcie. Tak ako po prvom roku v úrade, dovoľte mi aj dnes zhrnúť to najpodstatnejšie čo sa v Žiline za posledných 12 mesiacov udialo a podarilo dosiahnuť.

Sme v polčase tohto volebného obdobia a to je dobrá príležitosť obzrieť sa a ukázať, čo sme dokázali a na čom pracujeme. Aj na základe rozhovorov so primátormi, ktorí služia viac ako jedno funkčné obdobie viem, že štandardný cyklus nového primátora, vyzerá zhruba nasledovne: V prvom roku sa človek „rozkukáva“, v ľahkej panike skladá funkčný tím, hasí najvážnejšie problémy, obsadzuje kľúčové pozície v mestskej správe, nadväzuje na to dobré, čo zostalo po jeho predchodcovi a učí sa, veľa sa učí. V druhom roku začne rozbiehať vlastné iniciatívy a projekty. V treťom roku sa začnú prvé z týchto projektov realizovať a v tom poslednom, štvrtom, sa snaží dotiahnuť do zdárneho konca čo najväčšie množstvo z nich, kým ho nepohltí volebná kampaň (za predpokladu, že tie 4 roky stresu a únavy človeku nestačili. 

Moja doterajšia skúsenosť tomuto popisu vcelku zodpovedá. Aj preto sa teším, že na konci druhého roku vidím konkrétne ovocie našej práce a pohľad do budúcna, na všetky rozbehnuté projekty ma napĺňa optimizmom. Cítim, že Žilina, mesto v ktorom som prežil celý život, ktoré mám úprimné rád a ktoré som dočasne získal možnosť viesť, vykročila správnym smerom a to aj naprek pandemickej kríze, ktorá nemá v našej novodobej histoórii obdoby. Verím, že tento prehľad toho najdôležitejšieho čo sa udialo v r. 2020 a dva roky, ktoré nás ešte čakajú, o tom presvedčia aj väčšinu Žilinčanov.

Dovoľte mi na tomto mieste zároveň poďakovať celému tímu na mestkom úrade, od vedúcich odborov, až po radových zamestancov. Všetky informácie v tomto texte sú výsledkom ich práce a nasadenia, ktoré má so zažitým stereotypom úradníka štátnej správy pramálo spoločné. Veľká vďaka im, aj všetkým ostatným Žilinčanom, ktorí sa na mnohých frontoch aktívne zapájajú do diania a pomáhajú nám robiť Žilinu krajšou a lepšou.

Kompletný odpočet práce za dva roky v funkcii zverejním začiatkom januára 2021. Jeho súčasťou bude aj odpočet plnenia Plánu ZA, volebného programu, ku ktorému sa aktívne aj dnes hlásim. Preto aj informácie v tomto článku sú usporiadané podľa kapitol tohto Plánu. V prípade, že by ste mali záujem pozrieť si môj opočet práce po prvom roku v úrade, nájdete ho na tomto odkaze.

Moderné a otvorené mesto

Manažment mesta, úradu/Komunikácia

 • Ocenenie Zlaté vedro 219 (za aplikáciu Odkaz pre starostu): V rámci hodnotenia samospráv využívajúcich web a aplikáciu Odkaz pre starostu za rok 2019, Žilina medzi mestami nad 20 000 obyvateľov získala 14. júla najcennejšiu trofej v oboch kategóriách – 1. miesto v riešení podnetov a 1. miesto v komunikácii s občanmi. Žilina využíva aplikáciu od 6. februára 2019. V minulom roku vďaka nej prijala od občanov 2 155 podnetov. Väčšina z nich bola vyriešená do niekoľkých dní.
 • Ocenená Kronika mesta Žilina 2019: Mestský úrad v Žiline získal 21 októbra mimoriadne ocenenie za kvalitné a nápadité spracovanie kroniky mesta za rok 2019 v celoštátnej súťaži Slovenská kronika
 • Nové komunikačné platformy: Počas mimoriadnej situácie v súvislosti s epidémiou nového koronavírusu, mesto vyskúšalo aj komunikáciu novými platformami. Fungovala a dodnes aplikácia Žilina na distribúciu správ priamo do mobilných telefónov. Dôležité informácie o koronavíruse mesto sústredilo na špeciálnej internetovej stránke koronavirus.zilina.sk. Pre sluchovo postihnutých občanov fungoval počas mimoriadnej situácie online chat. Mesto okrem Krízového centra spustilo aj Centrum dobrovoľníckej psychologickej podpory, kde vyše 20 psychológov na telefonickej linke poskytovalo pomoc ľuďom v kríze.

Transparentnosť

 • Úspora pri verejných obstarávaniach: Aj v tomto roku sme  pokračovali v trende 100-percentnej úrovne procesov verejného obstarávania, ktoré znižujú výslednú zazmluvnenú hodnotu zákaziek a vytvárajú priestor na šetrenie finančných prostriedkov. Vyše 1,2 milióna eur ušetrilo v roku 2019 mesto Žilina vďaka celkovej elektronizácii procesov verejného obstarávania. V minulom roku mesto uskutočnilo celkom 249 verejných obstarávaní, pri ktorých bola predpokladaná hodnota zákaziek vyčíslená na vyše 7,2 mil. eur. Elektronickými procesmi sa podarilo uvedenú sumu znížiť na 6 mil. eur a ušetriť približne 1,2 mil. eur. Najčastejšie sa obstarávali služby (54 %), tovary (25 %) a stavebné práce (21 %).
 • 500-tisíc úspora pri nákupe elektrickej energie: Tento rok máme za sebou vôbec prvú elektronickú aukciu na nákup elektrickej energie pre všetky organizácie v jej zriaďovateľskej pôsobnosti. Počas priebehu certifikovanej aukcie prišlo k celkovo 29 zníženiam cien a výsledná suma je nakoniec o 540 282 eur nižšia oproti pôvodne najlacnejšej ponuke spomedzi všetkých uchádzačov. 
 • Mestu Žilina sa vďaka včasnému rozhodnutiu podarilo ušetriť 52 100 eur. V septembri minulého roka samospráva obstarávala výrobu, montáž, opravu, údržbu, demontáž a odvoz materiálneho vybavenia na podujatie Vianočné trhy 2019 – 2022. Do vyhlásenej zákazky sa prihlásili traja uchádzači, z ktorých dvaja nesplnili podmienky a teda by museli byť zo súťaže vylúčení. Keď reálne hrozilo, že víťazom sa stane uchádzač s ponukou v celkovej hodnote 164 400 eur s DPH, ktorá bola o tretinu vyššia ako zvyšné dve, prijalo mesto manažérske rozhodnutie a verejné obstarávanie zrušilo.  V následnom postupe formou zákazky s nízkou hodnotou, kde sa do verejného obstarávania zapojili opäť traja uchádzači, získala samospráva najnižšiu ponuku v hodnote  112 300 eur s DPH.  
 • Evidencia nedôveryhodných subjektov: V záujme kvalitného plnenia zmlúv a dodávateľsko-odberateľských vzťahov pripravil mestský úrad zoznamy súkromných subjektov, s ktorými má dlhodobé negatívne skúsenosti.
 • Databáza podnikateľov na účely obstarávania: Pred rokom sme úspešne spustili systém informovania podnikateľských subjektov o vyhlásení jednotlivých zákazok s nízkou hodnotou, ktoré je povinné mesto realizovať v zmysle zákona o verejnom obstarávaní. K dnešnému dňu sa do databázy mestského úradu prihlásilo 95 záujemcov. 
 • Transparentné vynakladania verejných zdrojov – kompenzácia výdavkov od štátu:  Mesto Žilina dostalo od štátu kompenzáciu výdavkov, ktoré investovalo počas trvania mimoriadnej situácie na estakádnej kruhovej križovatke (Rondli). Sumu vyše 161-tisíc eur poukázalo na účet mesta Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky.

Strategické riadenie, komunita, participácia občanov

 • Nová Regionálna rada partnerstva Horné Považie: Priestor na tvorbu priorít strategického a integrovaného územného rozvoja a platformu pre spoluprácu v oblasti hospodárskeho, sociálneho a územného rozvoja vytvorí nová Regionálna rada partnerstva Horné Považie, ktorá v septembri vznikla v Žiline. Dobrovoľné zoskupenie budem viesť ako predseda s dvomi podpredsedami rady, primátorom Bytče Miroslavom Minarčíkom a primátorom Rajca Milanom Lipkom.  
 • Mesto pomohlo podnikateľom: Mesto Žilina pomohlo súkromným spoločnostiam. Z dôvodu negatívnych ekonomických následkov, s ktorými sa kvôli prijatým preventívnym opatreniam v súvislosti s koronavírusom musia vyrovnávať mnohé žilinské reštaurácie, bary, pohostinstvá a kaviarne upravila žilinská samospráva nájomné za pozemky pod letné terasy. Po zvyšok sezóny v tomto roku by malo byť stanovené na symbolické 1 euro. 

Mobilné a zelené mesto

Verejný priestor a urbanizmus

 • Hlavný architekt mesta: Hlavným architektom a riaditeľom Útvaru hlavného architekta mesta Žilina je od februára tohto roku Ing. arch. Rudolf Chodelka. Do funkcie ho na svojom rokovaní vymenovalo Mestské zastupiteľstvo v Žiline. Vymenovanie hlavného architekta je dôležitá udalosť pre Žilinu. Mesto potrebovalo úrad alebo inštitúciu, ktorá bude zabezpečovať a garantovať rozvoj územia a dlhodobý rozvoj mesta. Schválenie pozície hlavného architekta a jeho útvaru je signálom pre verejnosť, že mestu na problematike územného plánovania a architektúre záleží.
 • Žilina bude revitalizovať Bulvár: Nájsť vyhovujúce riešenie frekventovaného verejného priestoru Bulváru v Žiline je cieľom urbanisticko-krajinársko-architektonickej súťaže, ktorú vyhlásilo v septembri mesto Žilina. Od súťažných návrhov samospráva očakáva kreatívny urbanistický a architektonický návrh riešenia nového Bulváru. Predpokladaná hodnota zákazky pozostávajúca zo sumy za nadväzujúcu zákazku a z cien a odmien je 198 100 eur bez DPH. Víťaz architektonickej súťaže by mal byť známy vo februári 2021.
 • Potreba zriadenia technických služieb: Mesto pripravuje vlastné technické služby ako samostatnú organizáciu mesta. Dôvodom návrhu na zriadenie technických služieb je fakt, že v súčasnosti je verejný priestor v meste Žilina spravovaný viacerými externými spoločnosťami s rôznymi zmluvnými podmienkami, ktoré nereflektujú na súčasné požiadavky a očakávania verejnosti aj vedenia mesta. Správa verejného priestoru zahŕňa čistenie ciest, chodníkov, cyklotrás, verejných priestranstiev mesta, úpravu trávnatých plôch, ošetrovanie drevín, porastov v meste a tiež správu objektov mesta ako sú detské ihriská, mobiliár a zástavky MHD. V súčasnosti tieto činnosti pre mesto zabezpečuje šesť zmluvných spoločností a ročné náklady sú vyše 3,1 mil. eur.
 • Reklamný smog: V minulých dňoch (26. a 27. 11.) mesto odstránilo ďalších 9 reklamných stavieb – bilboardov, ktoré stáli na pozemkoch mesta. Na rokovanie mestského zastupiteľstva dňa 14. decembra smeruje návrh na vyradenie majetku – 5 reklamných veží z Hlinkovho námestia a priestoru pri bývalom OD Tesco. Ak mestskí poslanci návrh schvália, veže, ktoré sú dlhodobo nevyužívané a chátrajú, odstránime a zlikvidujeme. V minulom roku sme systematicky odstraňovali reklamné zariadenia v pešej zóne, pokračovali sme zrušením veľkoplošnej obrazovky na Hlinkovom námestí. Zámerom je tiež odstrániť predajné stánky, ktoré nemajú platné nájomné zmluvy na prenájom pozemku pod stánkom. V tejto veci vedieme súdne spory, keďže majitelia na výzvy nereagovali.
 • Manuál reklamy Mestskej pamiatkovej rezervácie Žilina: V júni 2020 sme zároveň verejnosti predstavili Manuál reklamy Mestskej pamiatkovej rezervácie Žilina, ktorý stanovuje základné regulatívy, princípy tvorby nových reklamných zariadení a reklamných stavieb, ako aj úprava súčasných nevyhovujúcich reklám. 
 • Opatrenia nad rámec zákona: Opustená budova bývalého baru a pizzerie na sídlisku Vlčince spôsobuje Žilinčanom roky starosti. V nevyužitom objekte sa začali schádzať ľudia bez domova, ktorí mnohokrát znečisťovali okolie a vzbudzovali verejné pohoršenie a sťažnosti. Samospráva problém riešila niekoľkokrát a vždy v rámci kompetencií, ktoré jej vo vzťahu k súkromnému vlastníctvu nehnuteľnosti dovoľuje legislatíva. Z osobnej iniciatívy mojej a zamestnancov mesta ako súkromných osôb a obyvateľov Žiliny bol objekt v apríli zadebnený a zabezpečený proti vstupu. 
 • Projektová dokumentácia revitalizácie parku na Hlinách VI zadarmo: Dar vo forme projektovej dokumentácie pre revitalizáciu okrskového parku na Hlinách VI je výsledkom úspešnej spolupráce mesta Žilina a spoločnosti Istrofinal, ktorá je investorom multifunkčného projektu Rudiny II. Po dohode so samosprávou uhradila v máji vyše 10-tisíc eur na vypracovanie projektu, čím mestu ušetrila nemalé finančné prostriedky. Vďaka tomu môže začať proces revitalizácie parku.
 • Urbanistická štúdia sídliska Hliny I a II: Navrhnúť koncepčné smerovanie v jednotlivých priestoroch v súlade s celkovým charakterom sídliska a jeho štruktúr je cieľom urbanistickej štúdie revitalizácie sídliska Hliny I a II v Žiline. Štúdiu vypracoval autorizovaný architekt Ing. arch. Peter Nezval spolu s odborným tímom svojich kolegov. Dielo verejnosti predstavilo vedenie mesta spolu s architektmi na začiatku marca, zverejnené je aj na internetovej stránke mesta. 
 • Revitalizácia vnútrobloku na ulici Fatranská: Revitalizácia s uplatnením ekologických princípov tvorby a ochrany zelene je plánovaná v projekte, ktorým sa zmení vnútroblok na ul. Fatranská v rámci najväčšieho mestského sídliska Vlčince. Za vyše 423-tisíc eur sa od apríla budúceho roka vykonajú úpravy spevnených plôch, pribudnú smetné nádoby, lavičky, lehátka, stoly, stojany na bicykle, knižná búdka, workout, kruhové pieskovisko, drobný mobiliár pre deti a rodičov, zelené parkovacie zábrany a herný kopec. V rámci vegetačných úprav pôjde o výsadbu stromov, krov, trvaliek, cibuľovín, založenie trávnatých plôch a popínavých stien.
 • Splašková kanalizácia v Považskom Chlmci: Takmer 2,5 mil. eur bude stáť vybudovanie splaškovej kanalizácie v žilinskej mestskej časti Považský Chlmec. Vybudovanie splaškovej kanalizácie v Považskom Chlmci je dlhoročnou potrebou obyvateľov tejto mestskej časti. Súčasťou sú aj súvisiace práce na preložkách vodovodu a plynovodu, uvedenie všetkých komunikácií do pôvodného stavu a rekonštrukcia stavbou dotknutých uličných vpustí s pripojením existujúcich uličných vpustí na dažďovej stoke.

Doprava a parkovanie

 • Autovraky: Problémy s autovrakmi sú v Žiline dlhodobé, spôsobuje ich aj nepružná legislatíva. Za rok 2019 zaevidovali príslušníci mestskej polície 108 dlhodobo nepojazdných motorových vozidiel na území mesta, ktoré oznámili správcovi komunikácie. Po výzve na odstránenie vozidla tak učinilo 22 majiteľov, ďalších 43 vrakov museli odtiahnuť. Celkom sa tak podarilo uvoľniť 65 parkovacích miest.
 • Daň za dlhodobo stojace autá:  Vyriešiť problém s dlhodobo odstavenými motorovými vozidlami v Žiline má návrh všeobecne záväzného nariadenia, ktoré 2. novembra schválili mestskí poslanci Žiline. Nové nariadenie zdaní dlhodobo odstavené vozidlá, ktoré tvoria bariéru vo verejnom priestore v meste. Majitelia si v takýchto prípadoch mesačne priplatia 432 eur za vozidlo. 
 • Nabíjačka pre elektromobily: Vďaka spolupráci mesta Žilina a spoločnosti Stredoslovenská energetika bola v pondelok 1. júna pri Mestskom úrade v Žiline sprístupnená motoristom nová nabíjacia stanica pre elektromobily. 
 • Obnova dopravného značenia parkovacích miest:  Na približne 2 000 parkovacích miestach na žilinských sídliskách Vlčince, Hájik, Hliny a Solinky obnovilo mesto do konca novembra vodorovné dopravné značenie.
 • Obnova zastávok MHD: Pokračujeme v rekonštrukciách zastávok mestskej hromadnej dopravy. Od apríla budúceho roku v rámci druhej etapy prác obnovíme päť existujúcich zastávok na Komenského ulici v smere na Hliny, na Ulici Mateja Bela v smere na Hájik aj do centra mesta a na ulici Pod hájom v smere na Žilinskú univerzitu i do centra mesta. Nová zástavka pribudne na sídlisku Hájik na Hôreckej ceste. Počas stavebných prác sa kompletne vymení podložie zastávkového zálivu, na ktorom vozidlo stojí počas státia na zastávke. Súčasný nerovný a hrboľatý povrch so zvlneným asfaltom, vypadanými kockami či dlažbou znižuje kvalitu prepravy cestujúcich a je možným zdrojom zranení. Navrhnuté úpravy zastávok mestskej hromadnej dopravy zahŕňajú aj debarierizačné opatrenia pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. Súčasťou zmodernizovaných zastávok bude aj automat na cestovné lístky, prístrešok, lavička a odpadkový kôš.
 • Počas prvej etapy prác, ktorá začala na jeseň 2018 a skončila v minulom roku, mesto obnovilo dovedna 26 zastávok mestskej hromadnej dopravy. Dovedna by sa v Žiline malo obnoviť až 50 zastávok mestskej hromadnej dopravy
 • Zdieľané bicykle: Žilinčania a návštevníci krajského mesta zdieľané bicykle v rámci projektu BikeKIA využívajú opäť od 1. mája. Na vypožičanie je k dispozícii 120 bicyklov na 20 stanovištiach v meste. Počas prvého mesiaca prevádzky si užívatelia vypožičali bicykle takmer 16 000-krát. Od konca predchádzajúcej sezóny sa do systému BikeKIA registrovalo bezmála 3 000 nových užívateľov.
 • Zdieľané elektrické kolobežky v Žiline: Ďalšiu možnosť efektívnej, bezpečnej a ekologickej prepravy ponúka od štvrtka 23. júla mesto Žilina. Popri obľúbených zdieľaných bicykloch majú Žilinčania a návštevníci možnosť využívať na svoju prepravu po uliciach už aj zdieľané elektrické kolobežky. 
 • Zmeny tarify v mestskej hromadnej doprave: Zmeny čakajú aj mestskú hromadnú dopravu v Žiline, ktorá bude od 1. apríla 2021 jazdiť podľa novej tarify. Tarifa v mestskej hromadnej doprave nebola v cenovej oblasti zmenená takmer 10 rokov, pritom sa rokmi rozširoval systém poskytovaných zliav bez úprav cien ostatného cestovného. Novou tarifou sa spúšťa platba platobnými kartami v každom vozidle mestskej hromadnej dopravy na označovačoch cestovných lístkov. Väčšia elektronizácia služieb by zároveň mohla priniesť postupné znižovanie používania klasického dopravného lístka, ktorý je dnes asi v 35 % pomere k používaniu elektronickej čipovej karty.
 • Modernizácia mestskej hromadnej dopravy: Mesto Žilina začalo v júli realizovať prvé kroky k rozsiahlej modernizácii trolejbusovej dráhy a výstavby údržbovej základne – trolejbusového depa v Žiline. Vyhlásené bolo verejné obstarávanie na vypracovanie projektovej dokumentácie trolejových dráh v predpokladanej hodnote viac ako 2,4 mil. eur bez DPH a depa v predpokladanej hodnote viac ako 1,2 mil. eur bez DPH. 

Zeleň a životné prostredie

 • Pozitívne zmeny v Lesoparku Chrasť: Najvýraznejšie práce sa v tomto období týkajú asanácie stromov v Lesoparku Chrasť, ktoré sú napadnuté škodcami. Mesto chce takto ochrániť bezpečnosť návštevníkov lesoparku, ale aj zabrániť šíreniu nákazy na zdravé stromy. Pri prácach v lese na približovanie dreva z lesných porastov navyše samospráva využíva kone, ktoré sú k prírode oveľa šetrnejšie ako ťažká technika. Prvú sezónu v tomto roku boli zároveň v lesoparku skúšobne umiestnené ovce, ktoré spásali mestské lúky.
 • Trend zachovávania zelených plôch: Samospráva skúšobne od mája 2020 na vytypovaných lokalitách v meste kosí menej, aby mali priestor na rast rastliny a byliny, ktoré v minulom období nestihli zakvitnúť. Zachovávanie plôch s nižšou intenzitou kosenia je moderným trendom údržby mestskej zelene a okrem estetickej funkcie spĺňa aj praktické úlohy v zachytávaní prachových častíc, emisií, vody či vo vytváraní rôznorodosti rastlín pre hmyz, drobné živočíchy a vtáctvo. 
 • Triedenie kuchynského bioodpadu: Žilina bude triediť biologicky rozložiteľný kuchynský odpad. Povinnosť zabezpečiť jeho triedenie majú všetky mestá a obce na Slovensku od 1. januára 2021. Cieľom nového legislatívneho nariadenia je zlepšiť odpadové hospodárstvo a zmierniť záťaž na životné prostredie. 
 • Projekty adaptácie na zmenu klímy: Aplikovať v Žiline opatrenia na redukciu skleníkových plynov a zvýšenie schopnosti mesta adaptovať sa na zmenu klímy je zámerom projektu, s ktorým v žiadosti o grant uspela žilinská samospráva v novembri. Počas najbližších troch rokov preinvestuje Žilina viac ako 1,3 mil. eur na realizáciu niekoľkých opatrení zameraných najmä na zníženie zraniteľnosti najviac ohrozených skupín, detí a seniorov. 

Bezpečné a statoslivé mesto

Bezpečnosť

 • Nový okrsok polície na sídlisku Hliny: Zlepšiť aktivity v oblasti prevencie a zabezpečenia verejného poriadku je úlohou nového kontaktného miesta Mestskej polície v Žiline, ktoré v marci vzniklo na žilinskom sídlisku Hliny. Okrsok sa nachádza v priestoroch Základnej školy Jarná a pre obyvateľov mesta bude k dispozícii každý pracovný deň od 7.00 do 15.00 hodiny. Činnosť v ňom pre tamojších obyvateľov zabezpečuje vždy jeden poverený príslušník mestskej polície. Po služobných miestnostiach mestskej polície na sídliskách Solinky a Hájik, ide o tretí okrsok, ktorý policajti otvorili. Zámerom je otvoriť nové oddelenie ešte na sídlisku Vlčince s pôsobnosťou aj pre sídlisko Solinky.

Sociálne služby

 • Bytová politika: Jednou z oblastí, ktorej sa venuje komunitný plán je sociálna a bytová politika. Záujem o nájomné byty každoročne narastá a súčasná kapacita bytov, ktoré má samospráva k dispozícií nedokáže pokryť dopyt všetkých záujemcov. Nové Všeobecne záväzné nariadenie o prideľovaní nájomných bytov pre sociálne účely vo vlastníctve mesta Žilina zavádza nové kritéria prideľovania, pričom sa zohľadňuje najmä závažnosť situácie žiadateľov. Dôraz sa kladie na rodiny s deťmi, osamelých rodičov, osoby so zdravotným postihnutím, seniorov obete domáceho násilia či mládež opúšťajúcu detské domovy či pestúnsku starostlivosť. Do budúcna vedenie mesta zvažuje viaceré možnosti, ako zvýšiť počet mestských nájomných bytov. Jednou z nich je aj možnosť výstavby nových nájomných bytov. K 31. októbru evidujeme 236 žiadateľov o pridelenie mestského nájomného bytu.
 • Podpora zdravotne znevýhodnených: Mesto v tomto roku rozvíjalo aj projekty zamerané na osoby so zdravotným postihnutím. Prioritou je najmä debarierizácia a uľahčenie komunikácie osobám so zdravotným znevýhodnením. Za týmto účelom zakúpilo Mestské divadlo v Žiline v tomto roku nové zariadenie na titulkovanie predstavení, čo umožní ľuďom s poruchami sluchu lepšie rozumieť hovorenému slovu. Taktiež je k dispozícii aj tlmočnícka služba pre sluchov postihnuté osoby, ktorú vykonáva Asociácia Nepočujúcich Slovenska – ANEPS Žilina. Mestskí poslanci sa budú tiež zaoberať návrhom prioritných lokalít pre detské ihriská v jednotlivých volebných obvodoch či mestských častiach. Zámer na vybudovanie detského ihriska pre deti s obmedzenou schopnosťou pohybu bol schválený a v rozpočte na budúci rok sme zaradili finančné prostriedky na jeho realizáciu. Súčasne sme navrhli vhodné plochy pre vybudovanie takýchto ihrísk na území mesta, napríklad na mieste detského ihriska na ulici Lichardovej na sídlisku Hliny.
 • Podarilo sa navýšiť počet terénnych sociálnych pracovníkov v Komunitnom centre na Bratislavskej ulici. Taktiež sa predĺžil aj čas poskytovania sociálnej služby v tomto zariadení počas pracovných dní. Komunitné centrum spolupracuje aj so siedmimi dobrovoľníkmi, ktorí aktívne pomáhajú pri príprave detí na vyučovanie, sprevádzajú ich na voľnočasové aktivity či zabezpečujú organizáciu voľnočasových aktivít. V priestoroch Základnej školy Hollého funguje klubovňa pre klientov Komunitného centra, ktorá je k dispozícií pre voľnočasové aktivity detí, ich prípravu na vyučovanie či prácu rodičov s deťmi. Do budúcna sa plánuje realizovať i nadstavba Komunitného centra, ktorá by umožnila poskytovať sociálne služby a poradenstvo väčšiemu počtu ľudí. V záujme zvýšenia bezpečnosti v uvedenej lokalite má samospráva na najbližšie obdobie pripravený projekt vybudovania kamerového systému.
 • Starostlivosť o osoby bez domova: Pripravené sú aj projekty zamerané na poskytnutie pomoci pre osoby bez domova. V spolupráci s Diecéznou Charitou Žilina plánuje mesto Žilina navýšiť kapacitu nocľahárne a rozšíriť poskytovanie sociálnej služby v nízkoprahovom dennom centre, ktoré sa bude nachádzať na Bratislavskej ulici.
 • Terénna sociálna práca: Zlepšiť podmienky sociálnych služieb v meste je cieľom projektu, ktorý mesto realizuje najbližšie tri roky.  Zo získaných takmer 120-tisíc eur budú prefinancované mzdy na ďalších troch terénnych sociálnych pracovníkov, ktorí pôsobia na území mesta Žilina.
 • Nová brožúra o sociálnych službách: Pre občanov samospráva v tomto roku pripravila informačnú brožúru – Sprievodca sociálnymi službami v meste Žilina, ktorá obsahuje základné informácie o sociálnych službách poskytovaných na území mesta Žilina a kontakty na poskytovateľov týchto služieb. Prehľadný sumár informácií im pomôže ľahšie sa orientovať v poskytovaných službách a zároveň im uľahčí vybavenie konkrétnej sociálnej služby.

Vzdelané a aktívne mesto

Kultúra a Šport

 • Reforma systému športovej podpory: V tomto roku mesto Žilina pripravilo reformu systému podpory športovej činnosti jednotlivcov a klubov. Cieľom zámeru navrhnutého do 31. decembra 2023 je nanovo definovať smerovanie športu v meste v oblasti športových grantov, dotácií a v podpore vrcholového športu. Systém, ktorého návrh je tvorený v úzkej pracovnej skupine zástupcov mesta na čele so mnou ako predkladateľom, v spolupráci so športovými klubmi a športovými manažérmi, je založený na štyroch pilieroch pokrývajúcich celú agendu športovej činnosti. Prvým pilierom sú športové dotácie a určený je najmä pre športové kluby s výraznou podporou mládežníckeho športu. Druhý pilier tvoria športové granty na podporu projektov a významných podujatí v oblasti športu. Tretí pilier systému zameraný na podporu vrcholového športu sa rozčleňuje na tri platformy – extraligové kluby, vrcholových športovcov v individuálnom športe, profesionálny a mládežnícky hokej. Štvrtý pilier je fondom na podporu športu, ktorý je vytvorený z nevyčerpaných prostriedkov v prvom až treťom pilieri a príspevkov sponzorov.
 • Mestský hokejový klub Žilina s novým majiteľom: Mestský hokejový klub Žilina má nového majiteľa. Predaj  100-percentného balíka akcií v nominálnej hodnote 25-tisíc eur za cenu 31 925 eur schválili na zasadnutí v máji poslanci Mestského zastupiteľstva v Žiline spoločnosti LUPIZA, s. r. o.
 • Revitalizácia športového areálu Základnej školy Martinská: Žilinská samospráva by mala v budúcom období viac podporovať budovanie nových a rekonštrukciu už existujúcich športovísk a športových areálov v meste. Ísť by malo najmä o športoviská, ktoré fungujú pri základných školách v pôsobnosti mesta. 
 • Vrcholoví športovci dostali od mesta 50-tisíc eur: Žilina podporila tento rok vrcholových športovcov sumou celkom 50-tisíc eur. Z toho je 30-tisíc eur určených na podporu seniorských extraligových klubov v olympijských športoch, 10-tisíc eur pre extraligové kluby v neolympijských športoch a 10-tisíc eur na podporu vrcholových športovcov v individuálnom športe. 
 • Podpora žiadosti o grant sumou viac ako 82-tisíc eur:  Projekty v oblasti kultúry, športu, vzdelávania, životného prostredia a sociálnej a zdravotnej oblasti podporila žilinská samospráva tento rok sumou viac ako 82-tisíc eur. Inštitúcie, ktoré uspeli v grantovom kole so svojimi žiadosťami, dostanú z rozpočtu mesta vyše 24-tisíc eur. Je to približne polovica z pôvodne ohlásenej sumy na podporu projektov a inštitúcii v Žiline, ktorá sa následkom úsporných opatrení v súvislosti s ekonomickými následkami koronavírusu upravila nadol. 
 • Ocenili sme významné osobnosti aj športovcov: Čestným občianstvom mesta Žilina ocenila tento rok žilinská samospráva dve osobnosti. Čestnou občiankou mesta sa stala Natália Hejková, slovenská basketbalová trénerka a bývalá basketbalistka, ktorá je od roku 2019 členkou siene slávy Medzinárodnej basketbalovej federácie (FIBA). Rovnaké ocenenie získal in memoriam zakladajúci dirigent Štátneho komorného orchestra Žilina a pedagóg Bohumil Urban. 
 • Prihláška na Európske hlavné mesto kultúry: Mesto Žilina sa od februára pripravuje na prihlásenie sa do výzvy na Európske hlavné mesto kultúry v roku 2026. Mesto Žilina si od kandidatúry na titul Európskeho hlavného mesta kultúry 2026 sľubuje podporu a rozvoj kultúrnych a spoločenských inštitúcií, vrátane získania nevyhnutných investícií zo štátneho rozpočtu a z Európskej únie. 

Školstvo a mládež

 • Zvýšenie platov učiteľov: Učitelia a pedagogickí pracovníci na školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina si v tomto roku polepšili. Okrem garantovaného 10 percentného zvýšenia platov, ktoré prijala vláda v minulom roku, dostali žilinskí učitelia a pedagogickí pracovníci ďalšie 4 percentá navyše v osobných príplatkoch. Návrh samosprávy vychádza z rokovaní vedenia mesta so školskými odbormi a z dlhoročných potrieb škôl v správe mesta.
 • Nové technické škôlky: Takmer 39 000 eur stálo vybudovanie technických kútikov na deviatich materských školách v Žiline. Cieľom technických škôlok je zvýšiť záujem detí o technické vzdelávanie, zlepšiť ich manuálnu zručnosť, podporiť detskú zvedavosť, technické myslenie, vedomosti o vede a technickom svete. 
 • v Zástraní, Zádubni, na uliciach Jarná, Bajzova, Gorazdova, Petzvalova a Trnavská. Projekt technických škôlok v meste Žilina je, čo sa rozsahu týka, unikátnym v rámci Slovenska.
 • Žilinské základné školy modernizujú odborné učebne: Viac ako 1 mil. eur bude stáť vybavenie nových jazykových, prírodovedných, polytechnických a špecializovaných učební s informačno-komunikačnou technikou na 12 vybraných základných školách v Žiline. 
 • Nové pracovné miesta pre asistentov:  Mesto Žilina sa zapojilo aj do Národného projektu Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II., ktorý koordinuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. Zameraný je na podporu inkluzívneho vzdelávania na základných a materských školách prostredníctvom vytvorenia pracovných miest pedagogických asistentov, asistentov pre žiakov so zdravotným znevýhodnením a členov inkluzívneho tímu (školský psychológ, špeciálny pedagóg a sociálny pedagóg). Vďaka projektu na 19 základných a materských školách v Žiline mesto vytvorilo spolu 81 pracovných miest. 
 • Vynovené detské jasle na Puškinovej: Vynovené priestory budú môcť od augusta opäť využívajú deti a zamestnanci zo zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa na Puškinovej ulici v Žiline.
 • Žilinské škôlky sa vďaka rozsiahlym rekonštrukciám postupne rozširujú: Viac ako 1,5 mil. eur stála rekonštrukcia Materskej školy Čajakova, Trnavská a Petzvalova v Žiline. Od septembra vynovené školy opäť využívajú deti a učitelia. Nové nadzemné podlažie s triedou, vďaka ktorej sa zvýšila kapacita o 23 detí, vzniklo v Materskej škole Čajakova. Dve nové triedy pre 50 detí a jedáleň pre približne 90 detí po rekonštrukcii pribudli aj v Materskej škole Trnavská. Rozšíriť kapacitu školy o 42 detí vybudovaním nadstavby budovy je cieľom projektu, ktorý mesto začalo realizovať na Materskej škole Suvorovova v Žiline. 

Napíšte mi