Žilina bude v roku 2021 hospodáriť s vyrovnaným rozpočtom 80,98 mil. eur

Mesto Žilina bude v roku 2021 hospodáriť s vyrovnaným rozpočtom 80,98 milióna eur. Rozhodli o tom žilinskí mestskí poslanci, ktorí sa v pondelok 14. decembra stretli na poslednom tohoročnom zasadnutí. Rokovanie Mestského zastupiteľstva v Žiline sa vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu uskutočnilo prostredníctvom videokonferencie.

Bežné príjmy v nasledujúcom roku tvoria 75,07 milióna eur, kapitálové príjmy 270-tisíc eur a príjmové finančné operácie sú rozpočtované vo výške 5,63 milióna eur. Bežné výdavky tvoria 74,02 milióna eur, kapitálové výdavky 4,66 milióna eur, výdavkové finančné operácie sú rozpočtované vo výške 2,29 milióna eur. Schválený rozpočet neuvažuje v roku 2021 so zvýšením miestnych daní a poplatku za komunálny odpad.

Celkovú finančnú situáciu mesta v tomto roku výrazne ovplyvňovali ekonomické dopady súvisiace s pandémiou koronavírusu, najmä zníženie daňových príjmov zapríčinené výpadkom dane z príjmov fyzických osôb. Ďalší negatívny vplyv na príjmovú časť rozpočtu mala v tomto roku novela zákona o hazardných hrách, ktorá upravila licencie na prevádzkovanie hazardných hier a zmenila podmienky odvodov prevádzkovateľov v prospech štátu.

Výpadky na strane príjmov sme sanovali zapojením sa do viacerých refundačných programov a rovnako využili bezúročnú štátnu návratnú výpomoc. Finančné prostriedky boli použité na vykrytie bežných výdavkov mesta. Podarilo sa nám viacerými internými opatreniami aj zmenami rozpočtu v tomto roku niektoré procesy ekonomicky zefektívniť, realizovať a dokončiť aj niektoré investičné akcie. Sústredili sme sa aj na budúci rok pri jednotlivých opatreniach, konkrétny výsledok hospodárenia za rok 2020 však bude zrejmý až začiatkom budúceho roku.

Viac sa dočítate na http://www.zilina.sk/?page=ukazspravu&id=17086

Napíšte mi