Vzdelané a aktívne mesto

Plnenie plánu

  • Dokončené 55% 55%
  • V procese 45% 45%
  • Neotvorené 0% 0%
Budúcnosť nášho mesta je v mládeži – v jej vzdelávaní, rozvoji jej schopností a podpore talentov.

Vzdelávanie, šport a voľný čas. To sú tri piliere, na ktorých sa snažíme v starostlivosti o mládež stavať. Žilina je právom označovaná ako mesto športu. Nielen vďaka Petrovi Saganovi a iným známym rodákom. Výborné výsledky v posledných rokoch podávajú naši futbalisti, plavci, atléti, gymnastky a ďalší. Máme skvelých ľudí, ktorí sú športu ochotní obetovať každú voľnú chvíľu. Robíme preto všetko čo môžeme, aby sme v našom meste podporovali všetky športy rovnocenne a postupne obnovili objektívne chýbajúcu a zastaralú športovú infraštruktúru.
Rovnako je to aj vo vzdelávaní. Učitelia a školy sú tie najdôležitejšie inštitúcie v našom meste. Na Slovensku títo ľudia pracujú často v neľahkých podmienkach. Zaviedli sme preto opäť žilinským učiteľom osobné príplatky a snažíme sa, aby bolo mesto pre školy pomocou a oporou, nie zdrojom byrokratickej záťaže.
Školy aj športové kluby sú v situácii, kde si pomáhajú, ako môžu. Preto má byť podpora vzdelávania a s ňou súvisiaca podpora športu a športovísk prioritou.

Šport

K

V procese

Dokončenie chýbajúcej športovej infraštruktúry ako priorita mesta. Ide najmä o atletický štadión, športovú halu, novú plaváreň a viacúčelové športoviská na sídliskách a pri školách.
Zobraziť viac

Budovanie športovej infraštruktúry je prioritou tohto vedenia mesta. Dokončený bol projekt haly, atletickej dráhy a skateparku na Oravskej, prebehla rekonštrukcia atletického oválu na ZŠ Martinská, ZŠ Gaštanová, ihriska na ZŠ Gorazda, pripravené sú projekty rekonštrukcie areálov ZŠ Brodno (2022), Jarná a V. Javorku (2023). Mesto v spolupráci s Žilinskou univerzitou zrealizovalo výstavbu atletického štadióna na Veľkom dieli. Realizuje sa tiež súťaž architektonických návrhov v súvislosti s plánovaným objektom novej plavárne. Mesto podporilo VÚC v získaní objektu na ZŠ Karpatská s cieľom postavenia športového areálu. Mesto pripravilo štúdie troch športových hál na pozemkoch mesta (Hájik, Vlčince, Za plavárňou).

K

V procese

Definitívne a čo najskoršie vyriešenie situácie športovej haly – buď odkúpenie a rekonštrukcia haly na Bôriku, tzv. Korytnačky; alebo výstavby novej haly v prípade, že dohoda so súčasným majiteľom korytnačky sa ukáže byť nemožná.

Zobraziť viac

V mestskom zastupiteľstve sa nenašla dostatočná podpora pre návrh vysporiadania vzťahov medzi mestom a podnikateľom G. Trabelsie, rokovania zostali stáť na mŕtvom bode. Ich súčasťou bolo aj získanie športovej haly „Korytnačky“. Mesto v roku 2022 podporilo VÚC v získaní objektu na ZŠ Karpatská s cieľom postavenia športového areálu a rátame aj s finančnou spoluúčasťou. Mesto pripravilo štúdie troch športových hál na pozemkoch mesta (Hájik, Vlčince, za plavárňou) a sme pripravení finančne podporiť výstavbu univerzitnej športovej haly na Veľkom dieli, ktorá už má stavebné povolenie.

K

V procese

Základným nástrojom rozvoja športu má byť koncepcia športu a k nej majú byť vypracované realistické akčné plány.
Zobraziť viac

Na jar 2020 sme predstavili novú stratégiu finančnej podpory športu v meste Žilina, tá bola odprezentovaná športovej verejnosti a vstúpila do platnosti. Koncepcia rozvoja športu sa aktuálne pripravuje, k dispozícií už sú vyplnené dotazníky od športových klubov. Na jeseň 2022 by malo prebehnúť pripomienkové konanie. Koncepcia by mala platiť pre roky 2023 – 2028.

N

Dokončené

Je vhodné riešiť športovú problematiku spolu s problematikou školstva a vykonať k tomu potrebné organizačné zmeny na mestskom úrade.

Zobraziť viac

Mestu sa podarilo zastabilizovať mestské CVČ, nastúpilo nové vedenie. V rámci odboru školstva vzniklo športové oddelenie a spolupráca so školami v oblasti športu je jednou z priorít tohto spojeného odboru na mestskom úrade. Spustený bol projekt Tréneri v školách, momentálne je do neho zapojených už 5 žilinských škôl.

N

Dokončené

Intenzívna komunikácia s VÚC, Žilinskou univerzitou a súkromným sektorom o spoločnom postupe a zdieľaných športoviskách.
Zobraziť viac
Táto komunikácia aktívne prebieha, dva najväčšie príklady sú spolupráca na budovaní a napojení cyklotrás s VÚC a snaha o realizáciu projektu atletického štadióna v spolupráci so Žilinskou Univerzitou.
N

Dokončené

Jednoznačná priorita a vedomé úsilie na dokončenie zmysluplnej siete cyklotrás v meste a ich napojenie na prebiehajúce iniciatívy VÚC a okolitých obcí a miest.
Zobraziť viac
Budovanie cyklotrás sa v Žiline rozbehlo naplno. Otvorený bol prvý úsek trasy Solinky Centrum a v rôznych štádiách realizácie je ďalších 5 úsekov cyklotrás v rôznych častiach mesta (centrum, Vlčince, Hájik…). Pokračujeme aj v projektoch ktoré presahujú hranice mesta: budovanie Terchovskej cyklomagistrály, zabezpečenie územného rozhodnutia pre Rajeckú cyklomagistrálu a spolupráca pri príprave Kysuckej cyklomagistrály.
N

Dokončené

Postupná a systematická rekonštrukcia ihrísk na sídliskách a vo vnútroblokoch.
Zobraziť viac
V rámci finančných možností, aj vďaka eurofondom mesto postupne rekonštruuje ihriská a vnútrobloky (dokončený projekt na Hlinách, rozbehnuté sú projekty vo vnútroblokoch na ul. Lanuriena, Slovanská – Tulská).
N

Dokončené

Udržanie vysokej podpory grantového systému v kapitole šport.
Zobraziť viac

Mesto aj počas koronakrízy udržalo výšku grantového systému v kapitole šport. V r. 2021 je v rozpočte pre šport 610 000 € len na športové dotácie, čo je najvyššia suma v histórii rozpočtov mesta.

N

Dokončené

Zrovnoprávniť mestské a ostatné organizácie a kluby v prístupe k športoviskám a športovej infraštruktúre (mestské ihriská, športoviská, telocvične).
Zobraziť viac
Podmienky pre užívanie mestskej športovej infraštruktúry sme v maximálnej možnej miere zrovnoprávnili pre všetky subjekty.
N

Dokončené

Mestské centrum voľného času by malo slúžiť najmä pre široké skupiny športujúcej mládeže, amatérom. Výkonnostný šport by mal byť doménou športových klubov.
Zobraziť viac
Mestské CVČ je pod novým vedením nastavené presne týmto smerom.
N

Dokončené

Z rozpočtu mesta by mali byť financované primárne športové kluby, ktoré sa venujú práci s mládežou, nie profesionálny šport.
Zobraziť viac
Takto sú nastavené súčasné podmienky financovania, drvivá väčšina prostriedkov na podporu športu smeruje k športujúcej mládeži, aj keď od roku 2020 si môžu o podporu v Žiline žiadať aj profesionálni športovci.
K

V procese

Vyriešenie situácie s rozostavaným športovým komplexom na Karpatskej.

Zobraziť viac

Mesto podporilo VÚC v získaní objektu na ZŠ Karpatská s cieľom postavenia športového areálu a rátame aj s finančnou spoluúčasťou. Aktuálne mesto spolupracuje na prevedení pozemkov a rozostavaného komplexu na Karpatskej do majetku VÚC.

K

V procese

Dôraz na rozvoj športu pri materských a základných školách, keďže tie spadajú do pôsobnosti mesta.

Zobraziť viac

Na vybraných školách bol spustený projekt Tréneri v školách s ambíciou rozšíriť projekt aj do ďalších škôl v pôsobnosti mesta.

K

V procese

Možnosť všeobecnej športovej prípravy pre deti na školách po vyučovaní. Autonómia škôl v rozhodovaní, ktorým smerom sa budú profilovať a ktorého poskytovateľa služby si zvolia.

Zobraziť viac

Tieto aktivity sa dejú, ale iniciatívy sú momentálne na pleciach jednotlivých škôl, majú v tomto smere autonómiu. Mesto aktuálne nemá rozbehnutý ucelený program tohto druhu, ale podporuje profilovanie krúžkovej činnosti na školách podľa jednotlivých športových aktivít, napríklad organizáciou školskej športovej ligy. Na ZŠ Námestie Hájik vzniknú nové športové triedy zamerané na hádzanú a basketbal.

K

V procese

V prípade, že sa na základe spoločenskej objednávky a zhody pristúpi aj k podpore extraligového športu z mestských financií, tak žiadny zo športov nemôže byť preferovaný.
Zobraziť viac
Ako primátor som vyvinul obrovské úsilie, v podstate okamžite po nástupe do funkcie, v snahe vyriešiť situáciu okolo mestského hokejového klubu, ktorého netransparentné a vysoké financovanie v porovnaní s inými športmi v Žiline bolo dlho tŕňom v oku športovcov aj daňových poplatníkov. Z veľkej časti sa nám situáciu vyriešiť podarilo, hokejový klub je dnes finančne ozdravený, v súkromných rukách, ale hoc mesto míňa na jeho podporu výrazne menej ako v minulosti, podmienky stále nie sú 100% rovnocenné.
K

V procese

Žilina by mala mať ambíciu uchádzať sa o titul Európske mesto športu ako príležitosť pre podporu športu na miestnej úrovni.

Zobraziť viac

Aktuálne nie je vyhlásená platná výzva na podávanie prihlášok, ale mesto túto ambíciu má a je pripravené sa o titul uchádzať, v roku 2021 bude Európskym mestom športu Trnava. Za mesto Žilina sme podali prihlášku na EYOF(European Youth Olympic Festival), ale neuspeli sme.

Školstvo a mládež

K

V procese

Základnou úlohou odboru školstva mestského úradu má byť pomoc a podpora školám, nie byrokracia. Tu je potrebné urobiť výraznú zmenu oproti aktuálnemu stavu. Podpora zahŕňa podporu v metodike, organizáciu školení pre vedenia škôl, pomoc v právnej a ekonomickej agende.
Zobraziť viac

Odbor školstva prešiel zmenou prístupu, dnešné priority viac odrážajú potreby škôl, ktorým úrad poskytuje pravidelnú aj operatívnu metodickú pomoc, dnes výrazne viac ako v minulosti. Úloha odboru bola nezastupiteľná v súvislosti s protipandemickými opatreniami a Ukrajinskou utečeneckou krízou.

K

V procese

Posilnenie kompetencií vedúcich zamestnancov, samostatnosť a podpora ich rozhodovacích práv. S tým sa viaže ich zodpovednosť za prípadné chyby a stav školy.
Zobraziť viac

Riaditelia škôl sú podporovaní v nezávislej činnosti. Keď príde škola s nápadom, odbor školstva poskytuje odbornú podporu, zabezpečí spoluprácu a s inými odbormi MsÚ. Komunikácia smerom od mesta ku školám sa počas tohto obdobia výrazne zlepšila. Najmä počas obdobia pandémie bol tok informácií na týždennej báze. Taktiež požiadavka škôl k vzdelávaniu v oblasti kritického myslenia bola realizovaná organizáciou vzdelávania v spolupráci s OZ ZMÚDRI, Nadáciou Pontis a finančne podporené veľvyslanectvom USA.

N

Dokončené

Mesto môže pomôcť školám aj praktickým servisom cez mestskú správcovskú firmu a aktivačných pracovníkov.
Zobraziť viac
Mesto poskytuje školám tento druh servisu v spolupráci so Žilbytom.
N

Dokončené

Školy môžu vykonávať činnosti, ktoré ich finančne podporia, táto podpora musí ostávať v ich rozpočte.
Zobraziť viac
Všetky školy v správe mesta majú aktuálne túto možnosť.
N

Dokončené

Vytvorenie motivujúcich finančných podmienok pre pedagogických i nepedagogických pracovníkov, napr. prostredníctvom odmien a osobných príplatkov, nad ktorými má mesto kontrolu.
Zobraziť viac
Po mojom nástupe do funkcie sme opäť zaviedli osobné príplatky pre pedagogických aj nepedagogických pracovníkov škôl.
N

Dokončené

Odmeňovanie pracovníkov v MŠ a ZŠ musí byť podľa ich vzdelania rovnaké.
Zobraziť viac
Odmeňovanie zamestnancov sa riadi platnou legislatívou.
N

Dokončené

Predpokladom rozvoja základného školstva v Žiline je dôkladná analýza školského systému, ktorá odpovie aj na otázku, ktoré školy a či vôbec je potrebné racionalizovať (na základe dát, ekonomiky škôl).
Zobraziť viac
Mesto Žilina má k dispozícii takúto analýzu a z jej výsledkov vyplýva, že v Žiline aktuálne nie je potreba ďalšej racionalizácie škôl.
N

Dokončené

Po dôslednom zvážení je vhodné umožniť vznik nových progresívnych škôl, ktoré budú prinášať inovácie do vzdelávania.

Zobraziť viac

Mestské zastupiteľstvo dalo súhlas so zaradením súkromnej školy Félix do systému školstva a Škola tak bude od 09/2022 poskytovať svoje služby na území mesta a rozšíriť tak ponuku o alternatívne a progresívne metódy.Mesto poskytlo škole na prenájom aj priestory na ZŠ Jarná.

N

Dokončené

Je potrebné dať priestor aj súkromnému školstvu, ktoré dopĺňa ponuku vzdelávania v materských a základných školách. Verejné aj súkromné zariadenia musia existovať v spravodlivých podmienkach, ktoré zabezpečí samospráva.

Zobraziť viac

 Súkromné a mestské školy a škôlky boli zrovnoprávnené zmenou legislatívy v parlamente, mesto túto realitu reflektuje a plní si súvisiace povinnosti.

K

V procese

Progresívnou formou zlepšovania kvality výučby sú rotujúci lektori (jazykov a i.), ktorí učia na viacerých školách.

Zobraziť viac

Výučba lektormi prebieha zatiaľ len v niektorých  školách – ZŠ Gaštanová, ZŠ s MŠ Školská, ZŠ Slov. dobrovoľníkov. Školy spolupracujú s Akadémiou vzdelávania Martin, ktorá im zabezpečuje lektora native speaker. ZŠ Limbová v rámci spolupráce s Jazykovou školou Gabby majú lektorov, ktorí vyučujú na škole anglický jazyk. Okrem toho sa vyučujú niektoré predmety metódou CLIL .

K

V procese

Vytvoriť základný plán toho, čo by malo dieťa do 15 roku života absolvovať. Nielen školskú dochádzku, ale aj v neformálnom vzdelávaní (Príklad: návšteva v Osvienčime, vytvorenie akcie pre verejnosť, realizácia vlastného projektu v komunite, dobrovoľníctvo a pod.)
Zobraziť viac
Školský vzdelávací program jednotlivých škôl má už dnes rozpracované aktivity v tomto duchu. Plánujeme spolupracovať v rámci všetkých škôl s predsedami jednotlivých predmetových komisií a metodických združení, kde by sa plánovali spoločné aktivity v rámci všetkých škôl.
K

V procese

Vo vzťahu k žiakom, rodičom a verejnosti je potrebné otvoriť školy od rána do večera. Okrem vyučovania a činnosti školských klubov je vhodné vytvárať zaujímavý a rozvíjajúci program a aktivity, ktoré školu vyťažia. Cieľom je spokojnosť žiakov a rodičov, podpora športu a záujmovej činnosti, medzigeneračné stretnutia a ďalšie pozitívne vplyvy na miestnu komunitu.
Zobraziť viac

Otvorením sa po pandémii, mnohé zo škôl koncom šk. roka pripravili celodenné programy pre stretnutia rodičov a žiakov v rámci školy. Fakt je ten, že pri obmedzených podmienkach vzdelávania z dôvodu pandémie, nebolo tento bod dosť možné realizovať. Je ale namieste poukázať na spoluprácu s rodičmi v rámci dištančného vzdelávania, prechod učiteľov na online vzdelávanie počas pandémie a zvládnutie týchto ťažkých, nečakaných úloh. Realizované bolo tiež Doplnenie IT zariadení a učební. Vzdelávacie programy, ktoré využívali pri dištančnom vzdelávaní a ďalšie.

K

V procese

Mesto musí zintenzívniť spoluprácu s mládežníckymi organizáciami, konkrétne pri tvorbe nízkoprahových klubov v komunitných centrách.

Zobraziť viac

Táto úloha sa plní, existuje všeobecný rámec práce s mládežou, sú pripravené dotazníky pre respondentov a tiež máme vypracované akčné plány. Činnosť mládežníckeho parlamentu bola v roku 2022 obnovená, pripravujeme nový plán práce s mládežou.

ĎALŠIE OPATRENIA V TEJTO OBLASTI – NAD RÁMEC PLÁNU ZA:

N

Po rokoch máme stabilizovaný mestský hokejový klub MSHK, sprísnili sme podmienky jeho financovania a následne v máji roku 2020 klub odpredali súkromnému majiteľovi.

N

V r. 2020 začalo mesto podporovať nielen mládežnícky, ale aj vrcholový šport sumou 50 000 EUR ročne.

N

Podpora športových klubov bola navýšená na historicky najvyššiu úroveň – vyše 600 000 EUR v rozpočte na rok 2021.

N

Po rokoch stagnácie sme zaznamenali nový rozbeh a pozitívne zmeny na Mestskej plavárni.

N

Zabezpečili sme elektronizáciu grantového systému, takže podávanie žiadostí je dnes jednoduchšie.

N

Pokračujú rekonštrukcie základných a materských škôl, okrem súčasných (Budatín) sme pripravili aj nové projekty rekonštrukcii, ktoré sa budú postupne realizovať.

N

Ukončené boli rekonštrukcie a rozšírenie kapacít škôlok na ul. Petzvalova, Čajakova a Trnavská, o celkovo 79 miest. Aktuálne prebiehajú rekonštrukcie na MŠ Suvorova a Školská.

N

Modernizujeme učebne 12 základných škôl v celkovej hodnote vyše milióna EUR.

N

V spolupráci s Nadáciou KIA sme v r. 2020 vybudovali nové technické kútiky v škôlkach v Žiline.

N
Z mestského rozpočtu sa tiež riešilo množstvo havarijných stavov (5 jedální, budovy MŠ a ZŠ, napr. Zástranie).
N

V súčasnej dobe je neustály nárast detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Žilina sa preto zapojila úspešne do národných projektov: „V ZŠ úspešnejší“ a „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II“, kde základné školy a materské školy získali finančné prostriedky pre asistentov učiteľa a inkluzívny tím (školský psychológ, špeciálny pedagóg, sociálny pedagóg).

N

Mesto sa zapojilo aj do výzvy na poskytnutie dotácie Ministerstva školstva na zlepšenie vybavenia školských jedální v základných a stredných školách na rok 2020 – tri jedálne v rámci výzvy boli finančne podporené – jedáleň pri ZŠ Gaštanová, ZŠ Školská a ZŠ Slov. dobrovoľníkov.