Rok v živote Žiliny: Odpočet práce primátora

Prvých 12 mesiacov v úrade ubehlo ako voda a dovoľte mi preto obzrieť sa a zhrnúť čo sa podarilo dosiahnuť. 

Napriek tomu, že prvý rok je väčšinou pre primátorov o zoznamovaní sa so situáciou v stovkách oblastí, nášmu tímu sa podarilo už teraz rozbehnúť množstvo vecí, ktoré pozitívne zasiahnu život ľudí v Žiline.

V tomto prvom období sme sa snažili nadviazať na všetko dobré a fungujúce a naopak nevyhýbať sa  ťažkým témam a dlhodobo neriešeným problémom. Vo veľkej miere to bolo o novom nastavení fungovania mesta a všetkých jeho procesov. Je to práca pre verejnosť nie veľmi viditeľná, ale z pohľadu ďalšieho rozvoja mesta kriticky dôležitá. Vo všetkom čo robíme sa snažíme s ľuďmi komunikovať otvorene, bez populizmu.

Oblasti, ktoré sme už minulý rok v kampani v Pláne ZA označili za prioritné, sa potvrdili ako najpodstatnejšie aj v realite, v prvom roku na radnici. Dovoľte mi preto odprezentovať zhustený odpočet našej práce podľa kapitol Plánu ZA, ktorým sa aj naďalej riadime a cítime sa ním byť viazaní. Úplný zoznam aktivít mesta za posledný rok nájdete na www.zilina.sk. 

Moderné a otvorené mesto

 • Realizovali sme interné audity mestského úradu – procesný, ekonomický a právny.
 • Na základe ich výsledkov sme pripravili reformu metského úradu tak, aby fungoval moderne a efektívne vnútorne aj navonok. Tieto zmeny sme predstavili pred niekoľkými dňami
 • Shválili sme participatívny rozpočet s cieľom zapojiť obyvateľov do rozhodovania o meste
 • Nastavili sme nový systém komunikácie nielen s občanmi, ale aj s organizáciami a firmami na území mesta. Jeho lavnými princípmi je komunikovať v predstihu, so všetkými, ktorých sa týka, s cieľom dosiahnuť konsenzus.
 • Zrealizovali sme transparentný výber manažérov mestských podnikov
 • Zmenili sme spôsob verejného obstarávania, kde jedinou podmienkou nie je cena, ale celková ekonomická výhodnosť. To nám umožňuje uplatňovať riešenia, ktoré su nielen lacné, ale hlavne kvalitné.
 • Zriadili sme evidenciu všetkých podnikateľských subjektov v Žiline pre potreby transparentného Verejného obstarávania
 • Verejné obstarávania prebiehajú 100% elektronicky a získali sme zaň velmi pozitívnu spätnú väzbu aj od Úradu pre verejné obstarávanie
 • Zriadili sme aplikáciu Odkaz pre starostu, kde dostávame a spracovávame stovky podnetov od občanov
 • Absolvovali sme osobné návštevy všetkých mestských častí (nielen stretnutia s občanmi, ale aj organizáciami a podnikmi pôsobiacimi v danej mestskej časti)
 • Zriadili sme tzv. Primátorský štvrtok vyhradený na stretnutia a riešenie problémov občanov
 • Zapájame obyvateľov do revitalizácie verejných priestorov v rôznych častiach mesta
 • Do riešenia problémov zapájame tých, ktorých sa to reálne dotkne (stánkarov pred vianočnými trhmi, podnikateľov a obyvatelov centra v súvislosti s vjazdom do pešej zóny
 • Zapojili sme ľudí do tvorby pocitovej mapy mesta ( a získali sme viac cca 5000 podnetov)
 • Ako sme avizovali v kampani, zahájili sme intenzívnu spoluprácu aj s VÚC a Žilinskou univerzitou, pracujeme na viacerých spoločných projektoch (športoviská, dopravné riešenia, projekt integrovanej dopravy, cyklotrasy…)
 • Aktívne  zbierame dáta a podklady, ktoré nášmu mestu doteraz chýbali – ku všetkým strategickým rozhodnutiam (naposledy napr. pasport parkovacích miest a ich využiteľnosť, pocitoví mapa, atď. )
 • Nadviazali sme na všetky už rozbehnuté projekty a zefektívnili čerpanie zdrojov z EÚ, pripravili sme tiež a podali aj nové projekty
 • Podarilo sa nám mimoriadne kvalitne nastaviť odbory zodpovedné za čerpanie eurofondov, realizáciu investícii a verejných obstarávani. Vďaka tomu čerpáme financie rýchlejšie, efektívnejšie a nami podávané projekty sú úspešne schvaľované.
 • Už v prvom roku sme identifikovali neefektívne vynakladané prostriedky a ušetrili sme zdroje (napr. na mobilné pracovné telefóny)
 • Našli sme rezervy v rozpočte na rekonštrukciu ciest a chodníkov už v prvom roku
 • Končia platné zmluvy na dodávanie viacerých dôležitých mestských služieb, mnohé nevyhodné pre mesto. Tieto meníme a nastavujeme nové, férové podmienky (verejné osvetlenie, IT služby, zimná a letná údržba,…).
 • Stabilizovali sme mestské spoločnosti, ktoré neboli v ideálnom stave – Žilina Invest, Mestská plaváreň, Hokejový klub, Žilbyt,…

Bezpečné a starostlivé mesto (mestská polícia a sociálna politika)

 • Prijali sme 4 nových príslušníkov mestskej polície
 • Zriaďujeme novú služobňu MP na Hlinách VII
 • Nakúpili sme novú výstroj (vysielačky, ochranné vesty, bicykle, …)
 • Prijali sme VZN o obmedzení hazardu
 • Pripravili sme nový komunitný plán sociálnych služieb, keďže boj so sociálnymi problémami je dôležitý krok k bezpečnejšiemu mestu.
 • Kladieme dôraz aj na preventivne aktivity MP (dopravné ihrisko, prednášky na školách,…)

Kultúrne a sebavedomé mesto (kultúra a prezentácia mesta)

 • Nový koncept vianočných trhov aj spôsob výberu dodávateľov, pripravený v spolupraci so samotnymi stánkarmi
 • Zahájili sme intenzívnejšiu komuniáciu s partnerskými mestami v zahraničí, absolvovali sme počas roka osobné návštevy a priniesli množstvo inšpirácie pre Žilinu
 • Začali sme viac spolupracovať aj s významnými inštitúciami ako sú Štátny komorný orchester, Krajské kultúrne stredisko, Žilinský zmiešaný zbor)

Vzdelané a aktívne mesto (školstvo a šport)

 • Nové športové ihrisko na ZŠ Gorazda
 • Nové športovisko s tartanovou dráhou na Oravskej ceste
 • Rekonštrukcia telocvične na ZŠ Martinskej
 • Stabilizácia MSHK a sprísnenie financovania hokejového klubu
 • Po rokoch stagnácie nový rozbeh a pozitívne zmeny na Mestskej plavárni (obnovenie sauny, nové služby počas letnej sezóny,…)
 • Zabezpečili sme elektronizaciu grantového systému, takže podávanie židaostí je dnes jednoduchšie
 • Pokračujú rekonštrukcie škôl a materských škôl, okrem súčasných sme pripravili aj nové projekty rekonštrukcii, ktoré sa budú postupne realizovať.
 • Pripravujeme nové technické kútiky v škôlkach v Žiline v spolupráci s Nadáciou KIA Motors Slovakia
 • Z mestského rozpočtu sa tiež riešilo množstvo havarijných stavov (5 jedálni, budovy MŠ a ZŠ (napr. Zádubnie)

Mobilné a zelené mesto (doprava, parkovanie, životné prostredie)

 • revitalizácia verejných priestranstiev bola zahájená, je v plnom prúde na viacerých sídliskách a budeme pokračovať ďalej
 • Zrealizovali sme podrobnú diagnostiku stavu podchodu pri železničnej stanici
 • Zvýšili sme rozpočet na kosenie aj upratovanie mestských verejných priestranstiev
 • Rekonštruovali sme detské ihriská vo viacerých mestských lokalitách
 • Lesopark prešiel obnovou, dokončili sme detské ihrisko, postupne sa revitalizuje park
 • Beží viacero architektonických štúdii, ktoré budú slúžiť ako podklad rekonštrukcie verejný priestorov v centre aj mimo neho
 • Pokračujeme v úspešnom projekte Bikesharingu a pripravujeme jeho rozšírenie
 • Už v prvom roku volebného obdobia prebieha rekonštrukcia ciest a chodníkov, bude pokračovať na jar
 • Venujeme sa v spolupráci s aktívnymi poslancami boju s diviakmi – prebieha čistenie porastov, odstrel zveri a pripravovaný je projekt polozapustených kontajnerov
 • Vytvorili sme termickú mapu mesta, pre odsledovanie vplyvov zmeny klímy
 • Mesto pripravuje adaptačnú stratégiu na zmenu klímy, ktorej dopady už dnes mesto pociťuje
 • Pripravili sme nový zimný aj letný plán údržby komunikácii (letný doteraz Žilina nemala)
 • Spustili sme reguláciu vstupu áut do pešej zóny
 • Dokončená bola nová lávka ponad Kysucu
 • Obnovili sme značenie parkovacích miest na sídliskách Solinky a Hájik
 • Zrealizovali sme dva prieskumy statickej dopravy a po prvý krát tak presne zmapovali stav parkovacích miest v celom meste
 • Prebehla 1. etapa rekonštrukcie a výmeny zastávok MHD. Pripravujú sa ďalšie dve etapy.
 • Začal proces postupného zhusťovania intervalov spojov MHD
 • Spustili sme systém preferencie vozidiel MHD, za ktorý sme dostali cenu ITAPA 2019
 • Zaviedli sme vrecový zber triedeného odpadu v Bánovej
 • Zverejňujeme harmonogram čistenia mesta na mestskom webe
 • Zaviedli sme bezplatný odvoz elektroodpadu
 • Spustili sme nový projekt, „Apríl – mesiac čistoty“ na zvýšenie povedomia o prístupe k životnému prostrediu a spracovaniu odpadu
 • Vypracovali sme nové pasporty zelene, ciest a mostov, parkovacích miest, zastávok MHD a ďalšie
 • Začali sme bojovať s reklamným smogom, stretli sme sa s reklamnými spoločnosťami s cieľom nájsť udržateľné riešenie do budúcnosti
 • Spustili sme projekt výsadby stromov „Každý strom má význam“

Okrem vyššie uvedeného by som rád spomenul dve otázky zásadnej dôležitosti pre naše mesto, v ktorých sa blížime úspešnému záveru:

 • Obsadenie pozície hlavného architekta mesta Žilina, na čo sa viaže aj neskorší vznik mestského inštitútu, ako organizácie zodpovednej za rozumný a strategický rozvoj mesta
 • Schválenie návrhu dohody mestským zastupiteľstvom s podnikateľom G. Trebelssiem vrátane získania parkovacej politiky a ďalších majetkov späť do rúk mesta.

Keďže sa dennodenne stretávam s ľuďmi tohto mesta, či už pracovne alebo v bežnom kontakte na ulici, viem, že očakávania od nás sú veľké. Aj preto si po roku vo funkcii stále udržujem zdravú pokoru voči úlohe, ktoru ste mi zverili. Rovnako to vnímajú aj všetci moji najbližší kolegovia a ako tím cítime obrovskú zodpovednosť a úprimnú chuť posúvať naše mesto dopredu. Vždy sa samozrejme dá dosiahnuť viac, ale za seba môžem povedať, že som s výsledkami po prvom roku spokojný. Som presvedčený, že sa nám podarilo položiť silné základy a predpodklady pre to, aby sme v zostávajúcich rokoch tohto volebného obdobia zrealizovali to, čo sme si zaumienili a ľuďom tohto mesta sľúbili.

V mene celého tímu na radnici  a mestskom úrade vám ďakujeme za vaše podnety, konštruktívnu kritiku a pretrvávajúcu podporu. Spolu sme ZA.

Napíšte mi