Moderné a otvorené mesto

Plnenie plánu

  • Dokončené 52% 52%
  • V procese 41% 41%
  • Neotvorené 7% 7%

Samospráva 21. storočia má niekoľko podstatných znakov, ktoré obyvateľom zjednodušujú život.

Ide najmä o otvorenú a ústretovú komunikáciu, záujem o problémy obyvateľov a proaktívny prístup v ich riešení. Moderná samospráva podporuje aktivity občanov a organizácií na území mesta, pretože spoločne vytvárajú príjemné miesto na život. Dôležitým prvkom je tiež transparentné narábanie s verejnými prostriedkami a odborné obsadenie riadiacich pozícií.
O takéto nastavenie samosprávy sme sa v predošlých dvoch rokoch snažili a budeme v tom pokračovať aj naďalej.

Manažment mesta

N

Dokončené

Vytvorenie novej pracovnej atmosféry postavenej na 3 základných pilieroch: spolupráci, komunikácii a sieťovaní s inými inštitúciami.
Zobraziť viac

Na týchto troch základných pilieroch stála organizačná reforma mestského úradu, ktorú sme predstavili v prvom roku po mojom nástupe do funkcie. Dnes úrad funguje aj komunikuje oveľa efektívnejšie, čo sa prejavilo hlavne počas krízových situácii.

N

Dokončené

Reforma mestského úradu (MsÚ). Ten sa musí zmeniť na profesionálny a otvorený úrad, silne proklientsky orientovaný, s dôrazom na proaktívny prístup voči občanovi.

Zobraziť viac

Na základe výsledkov viacerých auditov sme na konci prvého roku volebného obdobia pripravili organizačnú reformu mestského úradu tak, aby fungoval moderne a efektívne vnútorne aj navonok.

N

Dokončené

Nadviazať a významne rozšíriť spoluprácu s občanmi, univerzitou, podnikateľmi, VÚC a okolitými obcami.

Zobraziť viac

Väčšina zásadných rozhodnutí mesta sa dnes deje za účasti verejnosti, minimálne odbornej verejnosti. Do riešenia problémov zapájame tých, ktorých sa to reálne dotkne (stánkarov pred vianočnými trhmi, podnikateľov a obyvateľov centra v súvislosti s vjazdom do pešej zóny,…). Mesto zintenzívnilo spolupráce s univerzitou aj VÚC, dnes realizujeme spoločné projekty (integrovaná doprava, realizácia výstavby atletického štadiónu, cyklotrasy, parkovacia politika, systém správy verejného osvetlenia, diagnostika komunikácií, riešenie kolíznych dopravných úsekov).

N

Dokončené

Realizovať audity mesta: personálny, procesný audit, audit transparentnosti a to ešte pred prijatím a realizovaním zásadných projektov a zmien.

Zobraziť viac

Audity boli zrealizované počas prvého roku tohto volebného obdobia. Z nich vychádzala aj organizačná reforma mestského úradu.

N

Dokončené

Jednou z najvyšších priorít je tvorba mestského inštitútu, multidisciplinárneho oddelenia na MsÚ, so zastúpením urbanistov, architektov, sociológa, plánovača, krajinného architekta, ekonóma, atď. Táto inštitúcia musí byť autonómna. Jej úlohou bude tvorba koncepčných materiálov, vydávanie stanovísk, usmerňovanie činnosti a rozvoj mesta.

Zobraziť viac
Obnovili sme Útvar hlavného architekta a obsadili pozíciu Hlavného architekta mesta Žilina (stal sa ním Rudolf Chodelka), ako aj väčšinu ostatných pozícii vymenovaných vyššie. Útvar hlavného architekta tak už je mestským inštitútom po takmer všetkých stránkach, okrem názvu. Postupne rozširujeme jeho pôsobnosť, nedávno pribudla pozícia mestského záhradníka a pripravuje sa pozícia na správu smart city agendy.
N

Dokončené

Posilnenie nezávislosti úradu hlavného kontrolóra mesta a zvýšenie operatívnosti kontrol voči mestských podnikom.

Zobraziť viac
Vedenie mesta nijak nezasahuje do kompetencií hlavnej kontrolórky, jej pozícia ako aj výkon funkcie je momentálne absolútne nezávislý a mestský úrad berie veľmi vážne a intenzívne rieši výsledky kontrol. Na základe kontrol vykonaných napr. v Centre voľného času alebo v mestskej spoločnosti Žilbyt, a zistených pochybení, som ako primátor vyvodil zodpovednosť voči zodpovedným vedúcim pracovníkom a situáciu v týchto organizáciách sa podarilo napraviť.
K

V procese

Vytvorenie participatívneho rozpočtu mesta, pri ktorom budú občania spolurozhodovať o použití finančných prostriedkov.

Zobraziť viac

Realizácia tohto bodu bola pripravená a plánovaná na rok 2021, následne kvôli koronakríze, Ukrajinskej kríze a vládným opatreniam bol odložený na neurčito. Realizovaný bol ale v inej podobe – na každý volebný obvod bola vyčlenená čiastka 70 000 EUR o ktorej využití poslanci v komunikácii s obyvateľmi obvodu.

K

V procese

Zavedenie špeciálnych fondov: fond mobility, sociálny fond, fond dopravnej infraštruktúry, fond športu, fond podpory bývania a i., v ktorých sa budú zhromažďovať prebytky rozpočtu mesta a budú slúžiť na veľké investície v jednotlivých oblastiach.

Zobraziť viac

Z vyššie uvedených fondov boli zavedené fondy podpory bývania, podpory športu a v momente spustenia parkovacej politiky mesta Žilina dôjde k zriadeniu fondu dopravnej infraštruktúry, ktorý bude financovaný z výnosov parkovacieho systému.

K

V procese

Dôsledná revízia a zjednodušenie miestnych daní: dane z nehnuteľnosti, dane za psov, dane za komunálny odpad a ostatných daní.

Zobraziť viac

Mestské zastupiteľstvo schválilo viazanosť daní (za psa, ubytovanie) – výber a využitie finančných prostriedkov je dnes oveľa adresnejší. V tomto konkrétnom prípade išlo o iniciatívu poslancov, nie mesta.

K

V procese

Korektná evidencia všetkých pohľadávok mesta a využitie všetkých právne dostupných nástrojov na vymáhanie pohľadávok a ochranu majetku mesta.

Zobraziť viac

Mesto sa v tomto smere riadi platnou legislatívou, vrátane exekučného zákona.

N

Dokončené

Preverenie skutočnej zadlženosti mesta, nielen z pohľadu dlhovej služby, ale aj skrytej zadlženosti.

Zobraziť viac
Bolo vykonané v rámci auditov počas prvého roku tohto voleného obdobia. Zadlženosť postupne znižujeme splácaním úverov. Vzhľadom na komplikovanú ekonomickú situáciu v r. 2020 sa nám bez finančných sankcií podarilo vyjednať s bankami odloženie splátok. Za dva roky od nástupu sa nám podarilo znížiť dlh mesta o 3 176 556,72€, t.j. zadlženosť mesta klesla z 36,18% na 26,82%, teda o viac ako štvrtinu.
K

V procese

Vytvorenie dlhodobého investičného plánu na kvalitnej úrovni s reálnym financovaním, v súlade s územným plánom.

Zobraziť viac

Investičný plán je možné rozdeliť na dve úrovne. Ten krátkodobý zásadne ovplyvnila koronakríza a obrovský výpadok rozpočtu, ktorý nedovolil realizovať plánované investície v takom rozsahu.
Dlhodobý investičný plán sa pripravuje a bude súčasťou územnej stratégie žilinského kraja. V rámci neho rátame s obrovskými investíciami ako sú rekonštrukcie námestí, parkov, výstavba športovísk, atď, ktoré by mohli byť financované z prostriedkov Európskej únie. Plán je aktuálne v procese schvaľovania postupne sa budú projektovo pripravovať investície naozaj veľkého rozsahu. Ich realizácia tak bude možná v novom programovom období 2021-2027.

„Smart city“ riešenia

K

V procese

Vytvoriť databázu tzv. otvorených dát. Tie sú základom konceptu “smart city” a všetkých „smart“ riešení v meste.
Zobraziť viac

Aktívne zbierame dáta a podklady, ktoré nášmu mestu doteraz chýbali – ku všetkým strategickým rozhodnutiam. Tento proces je ale dlhodobý a ešte zďaleka nie ukončený. Mesto zriadilo a obsadilo  pozíciu dátového inžiniera,  vysúťažilo tiež platformu a centralizovalo GISové dáta. Plánujeme vytvoriť úplne novú pozíciu v rámci Útvaru hlavného architekta, ktorá bude riešiť len smart agendu.

K

V procese

Zahájenie pravidelného zberu a ukladania verejných dát v správnom formáte. Tieto dáta v modernej samospráve 21. storočia slúžia ako základ pre prijímanie kvalifikovaných rozhodnutí mesta, ktoré sa dotknú verejnosti.

Zobraziť viac

Mesto aktívne pracuje na zbere dát, vytvárajú sa passporty parkovacích miest, zelene, ako aj systematický zber dát o meste v ďalších oblastiach, ale tento proces ešte nie je úplný a potrebuje svoj čas.

N

Dokončené

Vstup mesta Žilina do regionálneho IKT klastra.

Zobraziť viac

Mesto je členom IT klastra aj Smart city klubu Slovensko. Vznikla tiež organizácia Inovia, v spolupráci s VÚC a Žilnskou univerzitou je mosto tiež súčasťou združenia ZAIT. 

N

Dokončené

Vytvorenie mestskej aplikácie, ktorá zjednoduší komunikáciu občanov s úradmi a zároveň slúži ako zdroj aktuálnych informácii (dopravná situácia, kultúrny program, športové podujatia a iné).

Zobraziť viac

Prvú verziu mestskej aplikácie sme predstavili ešte v prvom roku tohto volebného obdobia, aktuálne pripravujeme predstavenie jej rozšírenej verzie.

N

Dokončené

Zavedenie systému monitorovaných odpadkových košov na zefektívnenie odpadového hospodárstva mesta a zníženie znečistenia.

Zobraziť viac

Projekt bol spustený v roku 2022 očipovaním zberných nádob na území mesta.

K

V procese

Pilotné testovanie projektu inteligentných parkovacích miest

Zobraziť viac

Tento projekt zatial nebol realizovaný ale je pripravovaný v súvislosti s pripravovanou parkovaou politikou mestav.

N

Dokončené

Pravidelná organizácia hackathonov – stretnutí vývojárov s cieľom vyriešiť konkrétne a špecifické výzvy v meste (vytvorenie mestskej aplikácie, správa dát a pod.).

Zobraziť viac

Tento princíp mesto už pravidelne využíva, v roku 2022 prebiehajú dva hackathony v spolupráci s organizáciami Inovia a ZAIT. 

K

V procese

Vytvorenie transparentného systému tzv. výkonnostných ukazovateľov, podľa ktorých je možné posudzovať, kontrolovať a zlepšovať efektivitu všetkých procesov v meste (napr. dĺžka udelenia stavebného povolenia).

Zobraziť viac

V rámci zmeny odmeňovacieho systému bola nadstavbová zložka zamestnancov účelovo viazaná na kvalitu výkonu a čas spracovania požiadaviek.

K

V procese

Zaviesť multifunkčnú mestskú kartu s možnosťou platby za služby a dane, ponukou zliav na služby, cestovanie v MHD, prístup na mestské športoviská a pod.

Zobraziť viac

Od fyzickej karty sme nakoniec po konzultáciách s IT klastrom a feedbacku od okolitých miest upustili. Pripravujeme v rámci výzvy Malé eGov zlepšenia konto občana, ktoré položí v súlade s pripravovaným eID (NASES, resp. slovensko.sk) základ na moderné a flexibilné konto občana mesta Žilina.

Participácia občanov

K

V procese

Založenie siete komunitných centier na sídliskách a v jednotlivých mestských častiach.

Zobraziť viac

Doteraz sme zriadili 2 nové komunitné centrá – na Hájiku, Solinkách. Zároveň sme posilnili už existujúce komunitné centrá. Pripravuje sa zriadenie ďalšieho komunitného centra Hlinách VIII a paralalne mesto hľadá vhodné priestory na komunitné centrá aj v ďalších mestských častiach. 

K

V procese

Využite vedomostí, zručností a zdrojov občanov prostredníctvom zriadenia centra pre dobrovoľníctvo a pomoc mestu.

Zobraziť viac

Centrum dobrovoľníkov bolo zriadené a fungovalo veľmi dobre v súvislosti s koronakrízou, mesto plánuje túto iniciatívu udržať a rozšíriť aj po skončení pandémie.

N

Dokončené

Zabezpečiť pravidelnú spätnú väzbu o vnímaní stavu verejných služieb verejnosťou.

Zobraziť viac
Mesto realizovalo už dva prieskumy verejnej mienky ohľadom spokojnosti so službami a komunikáciou zo strany mestského úradu, ako aj prieskum názorov občanov na spoplatnenie parkovania. Žilina zároveň získala celoslovenské ocenenie za aktívne využívanie a riešenie podnetov občanov prostredníctvom aplikácie Odkaz pre starostu.
N

Dokončené

Výrazné zapojenie verejnosti do prípravy architektonicko-urbanistických riešení verejných priestorov.

Zobraziť viac

V meste aktuálne prebieha niekoľko architektonických súťaží a revitalizácií verejných priestorov. Do všetkých boli aktívne zapojení občania, ktorých sa zmeny dotýkajú.

N

Dokončené

Rozšírenie a finančné posilnenie grantového systému mesta (podpora projektov v oblasti kultúry, športu, sociálnej oblasti, vzdelávania a životného prostredia).

Zobraziť viac

Objem finančných prostriedkov v grantovom systéme bol navýšený a rozšírili sa aj možnosti podporovaných činností a organizácií, napríklad profesionálneho športu.

K

V procese

Zavedenie participatívneho rozpočtu mesta.

Zobraziť viac

Realizácia tohto bodu bola pripravená a plánovaná na rok 2021, následne kvôli koronakríze, Ukrajinskej kríze a vládným opatreniam bol odložený na neurčito. Realizovaný bol ale v inej podobe – na každý volebný obvod bola vyčlenená čiastka 70 000 EUR o ktorej využití poslanci v komunikácii s obyvateľmi obvodu.   

K

V procese

Vytvorenie pracovnej pozície na mestskom úrade, ktorá bude úradníkom naprieč odbormi pomáhať a koordinovať procesy občianskej participácie.

Zobraziť viac

Táto agenda momentálne spadá pod odbor tlačový, ale nebola na ňu vyčlenená samostatná pracovná pozícia. Tlačový odbor v rámci tejto činnosti realizuje verejné stretnutia s občanmi k aktivitám mesta – revitalizácie verejných priestorov, obnova a budovanie vnútroblokov na sídliskách a pod. Občania sa na týchto stretnutiach môžu vyjadrovať a podávať návrhy, resp. pripomienky k plánovaným aktivitám samosprávy, ktoré sa následne s kompetentnými odbormi úradu spracúvajú.

M

Neotvorené

Vytvorenie fóra o budúcnosti Žiliny a Rady odborníkov, ktoré budú slúžiť na pravidelný dialóg medzi odbornou verejnosťou a politickým vedením mesta.

Zobraziť viac

Zatiaľ nerealizované, ale zámer zostáva. Realizáciu výrazne ovplyvnila koronakríza.

K

V procese

Zavedenie a pravidelné posielane tematických newslettrov mesta. Obyvatelia sa budú môcť prihlásiť na odber newslettra na tému, ktorá ich zaujíma; a mať tak o nej neustály prehľad.

Zobraziť viac

Mesto okrem obnovených Radničných novín pravidelne rozosiela mailovou formou Aktuality z radnice, ale systém tematických newsletterov zatiaľ nastavený nebol.

N

Dokončené

Podpora komunikácie a riešenia podnetov zo strany občanov všetkými dostupnými technológiami a na jednom mieste.
Zobraziť viac

Zriadili sme aplikáciu Odkaz pre starostu, kde dostávame a spracovávame stovky podnetov od občanov. Zriadením mestskej aplikácie niekoľkonásobne stúpla návštevnosť webu a sociálnych sietí. Vydávame nové radničné noviny.
Za rok 2019 Žilina získala cenu Zlaté vedro, za prvé miesto hneď v 2 kategóriách: za aktívne využívanie aplikácie a komunikáciu s občanmi.

Transparentnosť

N

Dokončené

Transparentné výberové konania na odborných vedúcich MsÚ s verejnou prezentáciou predstáv uchádzačov.
Zobraziť viac

Takmer všetky vedúce pozície okrem úzkeho kruhu úplne najbližších spolupracovníkov primátora boli obsadzované transparentnými výberovými konaniami. V tejto praxi budeme pokračovať aj naďalej.

N

Dokončené

Zverejňovanie počtu zamestnancov mesta.

Zobraziť viac

Kompletný zoznam zamestnancov mesta je dostupný na webe zilina.sk

N

Dokončené

V prípade poradcov primátora vysvetlenie ich potreby a pracovnej náplne pred zastupiteľstvom.
Zobraziť viac

Správa o činnosti a odmenách poradcov primátora bola prezentovaná mestskému zastupiteľstvu a ide o verejne dostupnú informáciu. Aktuálne využívam služby dvoch stálych externých poradcov.

N

Dokončené

Všetci pracovníci, spolupracovníci a poradcovia musia mať uvedený popis práce, t.j. za čo dostávajú mzdu.

Zobraziť viac

Funkcie všetkých zamestnancov úradu sú zverejnené na www.zilina.sk. V rámci organizačnej reformy mestského úradu bola pracovná náplň zamestnancov výrazne zefektívnená.

K

V procese

Sprístupniť dozorné rady mestských podnikov odborníkom, nielen politickým nominantom.
Zobraziť viac

Všade, kde to bolo možné a boli záujemcovia, sme sa snažili o mix politických a odborných nominácii. Nie všade bol zo strany verejnosti o tieto miesta záujem. V dozorných radách však sedia zástupcovia všetkých poslaneckých klubov v MZ, čím dochádza k účinnej politickej kontrole činnosti mestských organizácii.

M

Neotvorené

Sformulovanie a zverejnenie základných princípov a pravidiel mediálnej politiky mesta.

Zobraziť viac

Princípy mediálnej politiky mesta zatiaľ neboli spracované

N

Dokončené

Informovanie o množstve a účele inzercie v médiách, o celkových nákladoch na propagáciu mesta.

Zobraziť viac

Prehľad o týchto nákladoch je verejne dostupný na http://www.zilina.sk/dokumenty/DokumentyProgramyMZ_20200922163213.pdf

N

Dokončené

Reforma mestských novín, konkrétne vypracovanie VZN o mestských novinách tak, aby neboli politickým nástrojom vedenia mesta.
Zobraziť viac

Tlačový odbor mesta Žilina pravidelne vydáva Radničné noviny, ktoré už nie sú propagandou vedenia mesta, ale informujú vyvážene a kvalitne.

N

Dokončené

Dôsledne dodržiavať zverejňovanie faktúr, zmlúv, objednávok, verejných obstarávaní a ďalších ekonomicko-finančných procesov mesta (a organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta), podľa zákona.

Zobraziť viac

Dodržiava sa

K

V procese

Zverejňovanie faktúr, zmlúv, objednávok, verejných obstarávaní vždy s celkovým popisom a všetkými prílohami.

Zobraziť viac

Zverejňujú sa výšky faktúr a názov/meno dodávateľa v súlade so zákonom, samotné faktúry (nad rámec zákona) zverejňované nie sú.

K

V procese

Zverejniť existujúce podnikateľské prepojenia mestských poslancov s mestom.

Zobraziť viac

Pre poslancov platí povinnosť zverejniť prípadné konflikty záujmov.

M

Neotvorené

Priblížiť fungovanie a tvorbu rozpočtu mesta verejnosti cielenými informačnými kampaňami.

Zobraziť viac

Takéto cielené kampane zatiaľ neprebehli, plánujeme ich prípravu v druhej polovici volebného obdobia.

N

Dokončené

Korektné a transparentné prerozdeľovanie finančných prostriedkov do školstva a vytvorenie porovnateľných kritérií a rovnaké podmienky pre všetky školy.

Zobraziť viac

Mesto financuje všetky typy školských zariadení na 90% rovnakou mierou, nad rámec zákona, ktorý určuje rozdielnu mieru finančného príspevku pre štátne, súkromné a cirkevné školy.

ĎALŠIE OPATRENIA V TEJTO OBLASTI – NAD RÁMEC PLÁNU ZA:

N

Zmenili sme spôsob verejného obstarávania, kde jediná podmienka nie je cena, ale celková ekonomická výhodnosť. To nám umožňuje uplatňovať riešenia, ktoré sú nielen lacné, ale hlavne kvalitné.

N

Zriadili sme interný Black list dodávateľov, ktorý nedodržujú podmienky verejného obstarávania a plnenia podmienok zmlúv.

N

Zriadili sme elektronické verejné obstarávanie a získali sme zaň veľmi pozitívnu spätnú väzbu aj od Úradu pre verejné obstarávanie.

N

Zavedením elektronickej aukcie sme ušetrili pol milióna EUR na nákupe elektrickej energie.

N

Pravidelne absolvujem osobné návštevy mestských častí (nielen stretnutia s občanmi, ale aj organizáciami a podnikmi pôsobiacimi v danej mestskej časti).

N

Zriadili sme tzv. Primátorský štvrtok vyhradený na stretnutia a riešenie problémov občanov.

N

Nadviazali sme na všetky už rozbehnuté projekty a zefektívnili čerpanie zdrojov z EÚ, pripravili sme a podali množstvo nových projektov a žiadostí, mesto v tomto smere začalo byť veľmi úspešné:

  • Projekt adaptácie na zmeny klímy
  • 2. a 3. etapa rekonštrukcie zastávok MHD
  • Projekt novej kompostárne
N

Z Integrovaného regionálneho operačného programu sme využili 900 000 EUR (MHD zastávky, terénna soc. práca, revitalizácie vnútroblokov).

N

Podarilo sa nám mimoriadne kvalitne nastaviť predtým slabšie fungujúce odbory zodpovedné za čerpanie eurofondov, realizáciu investícii a verejných obstarávaní. Vďaka tomu čerpáme financie rýchlejšie, efektívnejšie a nami podávané projekty sú úspešne schvaľované.

N

Už v prvom roku sme identifikovali neefektívne vynakladané prostriedky a ušetrili sme zdroje (napr. na mobilné pracovné telefóny, rekonštrukcie ciest a chodníkov).

N

Našli sme rezervy v rozpočte na rekonštrukciu ciest a chodníkov už v prvom roku.

N

Končia platné zmluvy na dodávanie viacerých dôležitých mestských služieb, mnohé z nich nevýhodné pre mesto. Tieto meníme a nastavujeme nové, férové podmienky.

N

Stabilizovali sme mestské spoločnosti, ktoré neboli v ideálnom stave – Žilina Invest, Mestská plaváreň, Hokejový klub, Žilbyt, …

N

Zriadili sme evidenciu všetkých podnikateľských subjektov v Žiline pre potreby transparentného Verejného obstarávania.