Mobilné a zelené mesto

Plnenie plánu

  • Dokončené 31% 31%
  • V procese 56% 56%
  • Neotvorené 13% 13%
Životné prostredie, ktoré odovzdáme generáciám po nás, bude odrazom našej schopnosti starať sa.

Aktívne pracujeme na príprave nového, moderného a spoločensky akceptovaného územného plánu, nad ktorého dodržiavaním bude dohliadať obnovený Útvar hlavného architekta. Postupne presadzujeme moderný prístup k údržbe mesta a verejných priestranstiev.
Doprava v Žiline následkom nedokončeného diaľničného obchvatu pravidelne kolabuje. To je fakt, s ktorým sa nechceme pasívne zmieriť. Na jeho vyriešenie však neexistuje čarovný prútik, ale súbor opatrení podporujúcich verejnú a nemotorovú dopravu. Priniesli sme riešenia ako je preferencia MHD a zvýhodnenie peších a cyklistov, čoskoro predstavíme integrovanú dopravu Žilinského kraja. Obmedzili sme vstup áut do centra mesta a začali aktívne budovať sieť cyklotrás.
Životné prostredie tvorí všetko okolo nás. Preto postupne revitalizujeme vnútrobloky žilinských sídlisk, rekonštruujeme a pracujeme na príprave nových mestských parkov. Úspešne podávame projekty na boj s klimatickými zmenami a pristupujeme k riešeniam, ktoré zadržiavajú vodu v krajine. Meníme a zefektívňujeme prístup k odpadom. Robiť osvetu a systematicky kompostovať. Aj to sú výzvy pre životné prostredie, ktoré riešime v Žiline 21. storočia.

Urbanizmus a verejný priestor

K

V procese

Základnou úlohou pre Žilinu je v najbližšom období vypracovať nový moderný územný plán mesta, ktorý sa bude následne striktne dodržiavať.
Zobraziť viac
Obnovený Útvar hlavného architekta mesta Žilina už na tejto úlohe pracuje, je to jedna z ich priorít.
K

V procese

Tomu by malo predchádzať vypracovanie kvalitného zadania, v ktorom by sa maximálne množstvo záujmových skupín vyjadrilo, aké sú ich potreby a mesto by ich zosúladilo so svojimi víziami. Zadanie vytvárajú dôsledne pozbierané dáta a aktualizovanie databáz mesta.
Zobraziť viac
Aktuálne prebieha zber dát k tvorbe tohto zadania.
M

Neotvorené

V tejto fáze je dôležité nájsť spoločenský konsenzus, akýsi základný dlhodobý cieľ pre smerovanie mesta ako takého. Úlohou mesta je byť iniciátorom a moderátorom takejto spoločenskej diskusie.
Zobraziť viac
Tejto úlohe predchádza úspešné absolvovanie predošlého kroku.
K

V procese

Pre mestskú pamiatkovú rezerváciu (MPR) je potrebné vytvoriť jasnú víziu ďalšieho smerovania MPR. Aj tu je nevyhnutná spoločenská dohoda, ktorou sa myslí primárne konsenzus medzi mestom a majiteľmi prevádzok v centre.
Zobraziť viac
V júni 2020 Mesto predstavilo princípy reklamy v Mestskej pamiatkovej rezervácii Žilina. Mesto sa tiež aktuálne uchádza o zdroje z eurofondov na celkovú rekonštrukciu mestskej pamiatkovej rezervácie.
N

Dokončené

Jednou z najvyšších priorít je tvorba mestského inštitútu, multidisciplinárneho oddelenia na MsÚ, so zastúpením urbanistov, architektov, sociológa, plánovača, krajinného architekta, ekonóma, atď. Táto inštitúcia musí byť autonómna. Jej úlohou bude tvorba koncepčných materiálov, vydávanie stanovísk, usmerňovania činnosti a rozvoja mesta.
Zobraziť viac

Funkciu mestského inštitútu už takmer plnohodnotne, okrem názvu, plní Útvar hlavného architekta mesta Žilina. Premenovanie útvaru na mestský inštitút prehodnocujeme, keďže inštitúty tohto druhu sú vhodné v prípade väčších metropol ako je Praha, prípadne Bratislava. Potrebám mesta Žilina plne postačuje profesionálne fungujúci útvar hlavného architekta.

K

V procese

Aktualizácia informačného systému o území a maximálne využitie databáz mesta pre pridanie rôznych vrstiev (napr. passport zelene, generel dopravy, skutočný stav infraštruktúry, passport športovísk, plán rekonštrukcií chodníkov, ciest, sietí a pod.).
Zobraziť viac
Napriek tomu, že tento proces ešte nie je ukončený, dali sme dokopy väčšinu kľúčových dát a passportov: Passport komunikácií a spevnených plôch, parkovacích miest, zastávkových bodov, aktualizovaný passport zelene, termomapu mesta, passport všetkých objektov na komunikáciách (mosty a priepusty), passport detských ihrísk, pieskovísk, verejných exteriérových športových plôch a všetkých lavičiek.
K

V procese

Je potrebné zásadne zmeniť údržbu v meste a vytvoriť kompaktné časti mesta z pohľadu ich správy. V každej časti sa jedna organizácia stará o všetky súčasti verejného priestoru – kosenie, údržbu zelene, čistenie chodníkov, údržbu detských ihrísk, opravy mobiliáru a pod. Koordinujú sa vstupy do územia, existuje kontrola a konečná zodpovednosť správcu. Mesto môže mať niekoľko správcov, kde sa každý stará o svoj rajón.
Zobraziť viac
Pripravili sme zámer vzniku Technických služieb mesta, ktorý schválilo mestské zastupiteľstvo. Aktuálne pracujeme na jeho spustení. Súčasné platné zmluvy s dodávateľmi služieb v oblasti starostlivosti o verejný priestor nestačia naším zvýšeným nárokom a očakávaniam občanov. Mesto stále nepôsobí čisto a upratane, napriek zvýšenému rozpočtu. Preto chceme túto oblasť dostať pod priamu správu – práve cez technické služby mesta, po vzore Bratislavy a iných samospráv. Okrem tohto sme spracovali Technické listy mesta Žilina a v súčasnosti prebieha diagnostika miestnych komunikácií.
N

Dokončené

Pre verejné obstarávania je potrebné vytvárať kvalitnejšie a špecifickejšie zadania, než tomu bolo v minulosti.
Zobraziť viac
Mestu sa darí obstarávať rýchlejšie, lacnejšie a kvalitnejšie ako v minulosti. Zmenili sme spôsob verejného obstarávania, kde jediná podmienka nie je cena, ale celková ekonomická výhodnosť. To nám umožňuje uplatňovať riešenia, ktoré sú nielen lacné, ale hlavne kvalitné. Zaviedli sme tiež elektronické verejné obstarávania a získali sme zaň veľmi pozitívnu spätnú väzbu aj od Úradu pre verejné obstarávanie.
K

V procese

Zásadnou pomôckou koordinácie činností je jednotný informačný systém, kde musia všetky oddelenia mestského úradu vkladať rozhodnutia, podnety a informácie.
Zobraziť viac
Mesto má informačný systém ktorý bol svojím rozsahom a možnosťami viazaný na podmienky programu financovaného z EU. V súčasnosti program končí a mesto má záujem zaviesť efektívnejší systém internej komunikácie.
N

Dokončené

Starostlivosť o verejný priestor v Žiline by sa mala stať prioritou.
Zobraziť viac
Navýšili sme rozpočet v tejto kapitole, zvýšili frekvenciu kosenia aj upratovania, ale rovnako ako občania, ani ja stále nie som spokojný s výsledným stavom. Žilinské ulice často pôsobia zanedbane a špinavo. Aj preto ideme vlastnou cestou a plánujeme v roku 2021 zriadiť mestské technické služby, od ktorých si sľubujeme, že súčasný stav výrazne zlepšia.
K

V procese

Zvýšenú pozornosť je potrebné venovať verejným priestorom ako na sídliskách, tak aj v prímestských častiach. Tieto je potrebné postupne revitalizovať. Prioritou je kvalitný mobiliár a upravená zeleň s kvalitnými chodníkmi.
Zobraziť viac
Vnútrobloky sídlisk prechádzajú procesom revitalizácie, rýchlosť investícií zodpovedá našej schopnosti získať na tento účel zdroje z EÚ, v čom sa nám zatiaľ darí. Prvá revitalizácia na Hlinách bola skolaudovaná koncom roka 2020, v rôznych štádiách realizácie sú revitalizácie na Vlčincoch, Hájiku a na Hlinách.
K

V procese

Vypracovať generel zelene a manuál verejných priestorov ako záväzné dokumenty, z ktorých bude mesto vychádzať pri rekonštrukcii starých a tvorbe nových verejných priestorov (parkov, námestí, oddychových zón).
Zobraziť viac
Passport zelene sme aktualizovali a ďalšie nadväzujúce dokumenty plánujeme spracovať v druhej polovici volebného obdobia, ich realizácia nadväzovala aj na zriadenie Útvaru hlavného architekta a obsadenie pozície hlavného architekta mesta. Aj tento krok už máme úspešne za sebou.
K

V procese

Uviesť do života koncept mesta na troch riekach ako súčasť dlhodobej vízie Žiliny. Cieľom je konkrétnymi krokmi priblížiť mesto a život ľudí k brehom Váhu, Kysuce, a Rajčanky, ktoré Žilinou pretekajú.
Zobraziť viac
Aktuálne rokujeme s vlastníkmi pozemkov v okolí Váhu (ŽSR, VHV) kde máme záujem vytvoriť kvalitný verejný priestor pre občanov. Podobné rokovania máme v pláne zahájiť aj s majiteľmi pozemkov v okolí Rajčianky.
K

V procese

Jednou z najväčších príležitostí pre tvorbu nového veľkého mestského parku je časť nábrežia Váhu od Budatína až po Tepličku. Akékoľvek investície a výstavba v tejto lokalite by mali byť obmedzené tak, aby svojou povahou nenarušili možnosť vzniku takejto súvislej oddychovej zóny. Mesto by malo začať aktívne pracovať na realizácii parku v tejto lokalite (výsadba stromov, osadenie lavičiek, piknikových stolov a pod.).
Zobraziť viac

Mestu sa podarilo zabrániť odpredaju tohto územia, známeho ako Sihoť, do súkromných rúk, čo by efektívne zamedzilo akejkoľvek snahe vytvoriť to verejný park pre Žilinčanov. Zároveň boli spracované prvé čiastkové štúdie využitia tohto územia a mesto rokuje s Vodohospodárskym podnikom o dlhodobom prenájme tejto oblasti, s cieľom začať ju postupne pretvárať na verejný park.

K

V procese

Revitalizácia Rajčanky a jej nábrežia, vrátane vybudovania cyklochodníka a osadenia lavičiek, košov a ďalšieho mobiliáru.
Zobraziť viac
Toto územie spadá pod správu Slovenského vodohospodárskeho podniku a mesto tak nemá jednoduchú legálnu možnosť ako investovať do jeho zveľadenia. Napriek tomu, aktuálne pracujeme na cyklotrase V1, ktorá prepojí centrum mesta so sídliskom Hájik. Cyklotrasa bude prechádzať aj cez nábrežie Rajčianky, kde plánujeme vybudovať tiež chodník a osadiť vhodný mobiliár (lavičky, malé smetné nádoby a pod). Súčasne ponad Rajčianku je navrhnutá nová lávka pre peších a cyklistov. Momentálne sme v štádiu územného konania.
M

Neotvorené

Po dokončení rekonštrukcie železničnej trate a zrušení prekladiska medzi Strážovom a železničným depom využiť tento priestor pre potreby nášho mesta.
Zobraziť viac
Mesto je odkázané v tomto projekte na dokončenie rekonštrukcie železničného uzla. Tá by sa mala začať v roku 2021 a odhadované trvanie je 4 roky.

Doprava a parkovanie

N

Dokončené

Pri riešení problematiky dopravy vo všeobecnosti je potrebná užšia spolupráca s VÚC, Žilinskou univerzitou a VÚD (Výskumný ústav dopravný).
Zobraziť viac
Mesto v oblasti dopravy úzko spolupracuje a komunikuje so všetkými týmito organizáciami a to pravidelne a oveľa aktívnejšie než bolo v minulosti zvykom. Medzi konkrétne príklady spolupráce patria konzultácie pri rizikových projektoch (spustenie diaľničného privádzača, železničný uzol), návrh dopravných opatrení, passport a obsaditeľnosť parkovacích miest, diagnostika stavu povrchov komunikácií. Spolupracovali sme tiež na príprave technických listov mesta Žilina, zmenách operačného plánu zimnej údržby a príprave vôbec prvého plánu letnej údržby komunikácií.
K

V procese

Žilina potrebuje vytvoriť integrovaný dopravný systém v spolupráci s VÚC. V tomto systéme majú byť integrované všetky typy verejnej dopravy. Výsledkom je jeden lístok na jednu cestu. Zároveň je to predpoklad na redukciu automobilovej dopravy v meste.
Zobraziť viac
Prvá fáza integrovaného systému dopravy je takmer pripravená a bude sa spúšťať v prvej polovici roku 2021. Obyvatelia Žiliny a žilinského kraja sa tak na jeden lístok, v jednom dopravnom systéme budú môcť regionálne presúvať dopravnými prostriedkami MHD, SAD aj ZSSK.
N

Dokončené

Je potrebné zvýhodniť MHD, aby bola rýchlejšia a lacnejšia ako auto, s kratšími časovými intervalmi (vyhradené jazdné pruhy, preferencia na svetelných križovatkách, zjednosmernenie Veľkej Okružnej a ďalšie opatrenia).
Zobraziť viac
V roku 2019 sme spustili systém preferencie MHD, DPMŽ rozšírilo vozový park (skrátenie intervalov), ukončilo jeho modernizáciu. Paralelne rekonštruujeme zastávky MHD a meníme tarify, aby viac spĺňali reálne potreby obyvateľov.
K

V procese

Využívanie verejnej dopravy sa dá podporiť aj vytvorením ďalších zastávok na území mesta na železničnej trati Žilina – Rajec.
Zobraziť viac
Na tomto riešení sa pracuje v rámci projektu integrovanej dopravy.
N

Dokončené

Mesto musí dať väčšiu prioritu rekonštrukcii a dobudovaniu siete bezbariérových peších chodníkov tak, aby existovali prepojenia medzi všetkými časťami mesta.
Zobraziť viac
Všetky rekonštrukcie mestských komunikácií už podľa zákona musia plniť podmienku bezbariérovosti. Zriadili sme tiež bezbariérovú komisiu, ktorá identifikuje bariéry vo verejnom priestore a určí plán ich postupného odstraňovania. Spracovali sme tiež Technické listy mesta Žilina, ktoré platia od 1.1.2021. Obsahom sú štandardizované základné technologické postupy pre všetky druhy komunikácií (cesty, chodníky, cyklotrasy, parkovacie plochy a iné spevnené plochy).
K

V procese

Je potrebné vytvárať integrovanú infraštruktúru pre cyklistov, t.j. cyklopruhy na vozovke, nie len separované cyklotrasy.
Zobraziť viac
Toto sa deje paralelne s výstavbou plno-profilových cyklochodníkov v meste.
K

V procese

Prioritou je dobudovanie základnej kostry mestských cyklotrás s napojením na regionálne cyklotrasy, ktoré plánuje budovať VÚC.
Zobraziť viac
Začali sme s aktívnym budovaním cyklotrás, prvá trasa, spájajúca Solinky a centrum mesta už slúži občanom. Pracujeme tiež na napojenie trás na cyklomagistrály v gescii VÚC, smerom na Terchovú, Bytču, Martin, Kysuce a Rajec.
N

Dokončené

Mesto musí dohodnúť podmienky tak, aby sa developeri zaviazali k spoluúčasti na výstavbe športovísk a cyklochodníkov.
Zobraziť viac
Pri všetkých nových projektoch, kde je taká možnosť, mesto angažuje developerov do podmienených investícii tohto typu. Podarilo sa to už napr. pri dopravnom riešení Obchodnej ulice a pri výstavbách cyklotrás V9 a H2.
K

V procese

Mesto Žilina musí bezpodmienečne získať svoju parkovaciu politiku do vlastných rúk.
Zobraziť viac
V mestskom zastupiteľstve sa bohužiaľ nenašla dostatočná podpora pre návrh vysporiadania vzťahov medzi mestom a podnikateľom G. Trabelssie, rokovania zostali stáť na mŕtvom bode. Ich súčasťou bolo aj získanie kontroly nad mestskou parkovacou politikou. Aktuálne sa javí ako jediná schodná cesta súdny spor medzi mestom a spoločnosťami skupiny SIRS.
K

V procese

Súbežne s tým musí dobudovať parkovacie miesta tam, kde je to možné a nebude to na úkor zelene. Začať sa tiež musí s prípravou a realizáciou výstavby nízkonákladových parkovacích domov na sídliskách a na príjazdoch do mesta.
Zobraziť viac
Realizovali sme kompletnú revíziu parkovacích miest na území mesta Žilina, zároveň sme investovali do obnovy parkovacích miest, vodorovného dopravného značenia. Aktuálne pracujeme na analýze obsadenosti parkovacích miest, ktorej výstupom bude reálny návrh regulácie a rozvoja parkovacích kapacít v meste.
M

Neotvorené

Po vyriešení týchto otázok bude potrebné otvoriť diskusiu o možnosti rozšírenia rezidentského parkovania, ktoré bude viazané na trvalý pobyt a vlastníctvo nehnuteľnosti.
Zobraziť viac
Tento krok čaká na realizáciu vyššie uvedených riešení, mesto ale pracuje na príprave koncepcie rezidentského parkovania. S najväčšou pravdepodobnosťou nestihneme rezidentské parkovanie uviesť do praxe už v tomto volebnom období.
K

V procese

Mesto sa musí výrazne zasadiť o modernizáciu železničnej stanice.
Zobraziť viac
Rekonštrukcia železničnej stanice nie je súčasťou rozsiahlej rekonštrukcie železničného uzla, ale mesto aktívne rokuje so ŽSR o využití iných príležitostí a finančných zdrojov na rekonštrukciu samotnej budovy. Jednou z takýchto príležitostí je aj kandidatúra Žiliny na Európske hlavné mesto kultúry 2026.

Zeleň a životné prostredie

K

V procese

Žilina musí vytvoriť funkčný systém starostlivosti o čistotu ulíc a zelene. Tieto priestory musia byť pravidelne kontrolované a udržiavané.
Zobraziť viac
Zvýšili sme rozpočet na kosenie a čistenie verejných priestorov, aktualizovali sme passport mestskej zelene, obsadili pozíciu mestského záhradníka, ktorá by mala pripraviť plnohodnotnú koncepciu práce s mestskou zeleňou.
N

Dokončené

Mesto musí zvýšiť intenzitu kosenia trávnikov.
Zobraziť viac
V prvom roku volebného sme zvýšili intenzitu kosenia. Aktuálne meníme prístup, kedy nám nejde o celkový počet kosení, ale skôr aby sa kosilo vtedy, kedy je to potrebné. Prístup ku koseniu verejných priestorov sa celkovo mení, dnešná filozofia káže zachovávať v čo najväčšej miere aj nekosené zelené plochy (boj proti klimatickým zmenám, zadržiavanie vody v krajine a zachovanie diverzity hmyzu, hlavne včiel). Mesto už identifikovalo plochy s nižšou frekvenciou kosenia.
N

Dokončené

Mesto môže a malo by spolupracovať s miestnymi organizáciami a komunitami a organizovať čistenie ulíc, údržbu a rozvoj najbližšej zelene v mieste bývania obyvateľov.
Zobraziť viac
Mesto pravidelne organizuje a podporuje komunitné čistenia verejných priestorov, napríklad v lesoparku alebo v okolí Vodného diela. Spustili sme nový projekt, „Apríl – mesiac čistoty“ na zvýšenie povedomia o prístupe k životnému prostrediu a spracovaniu odpadu.
K

V procese

Žilina potrebuje cielene budovať zelenú infraštruktúru a vypracovať generel zelene.
Zobraziť viac
Za týmto účelom bola zriadená a obsadená pozícia mestského záhradníka, ktorý by mal v najbližších mesiacoch prísť s ucelenou víziou rozvoja zelene v meste Žilina.
N

Dokončené

Zásadná je zmena hospodárenia s odpadovou vodou s cieľom udržať vodu v lokálnom priestore, zásahom, či terénnymi depresiami.
Zobraziť viac
Mesto týmto spôsobom už uvažuje, pri všetkých nových projektoch stavebný úrad posudzuje aj vôd zádržné opatrenia.
N

Dokončené

Odpadové hospodárstvo sa má zamerať na maximálnu elimináciu tvorby odpadu, maximálnu separáciu a zužitkovanie vytvoreného odpadu a na podporu kompostovania a kompostérov v komunitách a domácnostiach.
Zobraziť viac
Mesto Žilina je v porovnaní s inými samosprávami veľmi efektívne v miere separácie odpadu. V oblasti biologického odpadu úspešne prebieha hromadná distribúcia kompostérov do každého rodinného a bytového domu. Od 1.1.2021 mesto Žilina tiež zaviedlo zber biologického odpadu, v meste bude rozmiestnených 100 ks nádob a ďalšie budú pribúdať.
N

Dokončené

Potrebné je zavedenie komunitných kompostérov na každom sídlisku.
Zobraziť viac
Od 1.1.2021 mesto Žilina zaviedlo zber biologického odpadu, v meste bude rozmiestnených 100 ks nádob a ďalšie budú pribúdať. Mesto úspešne ukončilo proces distribúcie kompostérov do rodinných domov a aktuálne rozbiehame aj distribúciu kompostérov pre bytové domy. Týmto krokom sa zriadenie komunitných kompostérov stáva neaktuálnym a nepotrebným.
K

V procese

Podpora budovania komunitných záhrad a ich prepojenie s komunitnými centrami.
Zobraziť viac
Podporujeme lokálne iniciatívy tohto druhu, ale momentálne nie je zavedený cielený program podpory budovania komunitných záhrad.
K

V procese

Je potrebné systematicky odhaľovať a odstraňovať čierne skládky, zapojiť a motivovať obyvateľov (napr. aplikácia Trash out).
Zobraziť viac
Mesto pravidelne organizuje hromadné akcie čistenia verejných priestorov od odpadu (lesopark, Vodné dielo). Čierne skládky majú občania možnosť jednoducho nahlasovať aj prostredníctvom aplikácie Odkaz pre starostu.
M

Neotvorené

Pilotným projektom vyskúšať koncept “pay as you throw”, t.j. zaplať toľko, koľko vyhodíš do zmesového odpadu, resp. čo vyseparuješ, o to menej plať za odpad.
Zobraziť viac
Túto iniciatívu zatiaľ mesto nerealizovalo.
K

V procese

Intenzívne komunikovať s občanmi ohľadom množstva separačných nádob a kompostérov, s cieľom podporiť, vzdelávať a viesť k separovaniu.
Zobraziť viac
Mesto realizovalo prvú systematickú komunikačnú kampaň na tému separácie biologického odpadu v závere roku 2020.
N

Dokončené

Zabezpečiť maximálnu dostupnosť kontajnerov na separovaný zber.
Zobraziť viac
Mesto by v súčasnosti malo byť pokryté kontajnermi na separovaný zber, adekvátne potrebám obyvateľov. Ak je niekde nahlásený chýbajúci kontajner, situáciu riešime.
K

V procese

Zavedenie „inteligentných“ kontajnerov, ktoré priebežne vďaka jednoduchému čipu hlásia mieru naplnenia odpadom.
Zobraziť viac
Na Hájiku je pripravený pilotný projekt polozapustených kontajnerov, ktorých súčasťou je aj táto inteligentná technológia. Stojiská by mali byť 4, realizácia projektu sa kvôli korone presunula z r. 2020 na r. 2021. Po Hájiku plánujeme ísť aj do ďalších lokalít.
M

Neotvorené

Vytvorenie vhodných podmienok pre psičkárov (koše, vrecká, podzemné kompostéry, a vyhradené priestory – venčoviská).
N

Dokončené

Navýšením finančných prostriedkov v rozpočte mesta dosiahnuť zásadnú zmenu v prístupe k správe, ošetrovaniu a zveľaďovaniu lesoparku Chrasť.
Zobraziť viac
Mesto do lesoparku aktívne investovalo, má nového správcu, dokončili sme detské ihrisko, postupne sa revitalizuje park ako taký.
K

V procese

Byť príkladom pre verejnosť a na akciách v gescii mesta nepoužívať jednorazové obaly a pod.
Zobraziť viac
Tento princíp zatiaľ nie je uplatnený plošne, ale plánujeme k tomuto kroku v blízkej budúcnosti pristúpiť. Viaceré mestské akcie v nedávnej minulosti už boli zabezpečené bez jednorazových obalov.
M

Neotvorené

Cielené informačné kampane pre obyvateľov, žiakov MŠ a ZŠ, s cieľom pozitívne vplývať na zmenu správania a viesť k zodpovednosti k životnému prostrediu.

ĎALŠIE OPATRENIA V TEJTO OBLASTI – NAD RÁMEC PLÁNU ZA:

N

Mesto pripravilo a vyhlásilo veľkú architektonickú súťaž na rekonštrukciu Bulváru.

N

Paralelne beží viacero architektonických štúdii, ktoré budú slúžiť ako podklad rekonštrukcie verejných priestorov v centre aj mimo neho.

N

Rekonštruovali sme detské ihriská v mnohých mestských lokalitách. Ihrisko na Korzo, Hájik.

N

Lesopark prešiel obnovou, dokončili sme detské ihrisko, postupne sa revitalizuje park.

N

Pokračujeme v úspešnom projekte Bikesharingu, zvyšil sa počet bicyklov aj stojanov na stojiskách, rozšírenie celého systému je pripravené aj s modelom financovania.

N

Nečakáme na volebný rok, už v prvom roku volebného obdobia prebehla prvá vlna rekonštrukcie ciest a chodníkov, v podobnom duchu pokračujeme každý rok volebného obdobia.
Cesty – napr. Hálkova, Rázusova, Priehradná, Zádubanská, A. Lemeša, Stračia, Šoltésovej, Jedľová, Pod Majerom, Na Zápletí atď.. Chodníky – napr. Gaštanová, Hlinská, Závodského, Borová, Na lány, Fatranská, Hečkova, Suvorovova, Rosinská cesta, Lesopark, Kvačalova, Martinská, Hollého, Nový Domov, Piešťanská atď. + cyklotrasa na Vysokoškolákov.

N
V spolupráci s aktívnymi poslancami sa venujeme boju s diviakmi – prebieha čistenie porastov, odstrel zveri a pripravovaný je projekt polozapustenych kontajnerov.
N
Na Hájiku boli vybudované 4 uzavreté kontajnerové stojiská.
N

Mesto pripravuje adaptačnú stratégiu na zmenu klímy, ktorú už dnes Žilina pociťuje.

N

Vytvorili sme termickú mapu mesta, pre sledovanie vplyvov zmeny klímy.

N

Pripravili sme nový zimný aj letný plán údržby komunikácii (letný doteraz Žilina nemala).

N

Spustili sme reguláciu vstupu áut do pešej zóny.

N

Dokončená bola nová lávka ponad Kysucu.

N

Zrealizovali sme dva prieskumy statickej dopravy a po prvý krát tak presne zmapovali stav parkovacích miest v celom meste.

N
V prvom roku sme obnovili značenie parkovacích miest na sídliskách Solinky a Hájik, v druhom roku na ostatných žilinských sídliskách, Vlčincoch, Hlinách a inde.
N

Prebieha a bude aj naďalej pokračovať rekonštrukcia a výmena zastávok MHD. Doteraz sme zrekonštruovali 26 zastávok MHD.

N

Zaviedli sme vrecový zber triedeného odpadu v Bánovej.

N
Zverejňujeme harmonogram čistenia mesta na mestskom webe, tiež výkony a prehľad zimnej údržby so zverejneným operačným plánom.
N

Zaviedli sme bezplatný odvoz elektroodpadu.

N

Na MsÚ nájdu Žilinčania novú nabíjačku na elektromobily.

N

Hotová je projektová dokumentácia revitalizácie parku na Hlinách VI.