kultúrne a sebavedomé mesto

Plnenie plánu

  • Dokončené 20% 20%
  • V procese 65% 65%
  • Neotvorené 15% 15%
Kultúra, to nie je len umenie. To je aj čistota, stav verejných priestranstiev, kultúrnosť obyvateľov a svetovosť nášho mesta.

Aká je identita Žiliny? Nie je to jednoduchá otázka. Historicky bola centrom obchodu, križovatkou ciest, mestom na sútoku troch riek, dopravným uzlom. Dnes je to mesto nezávislej kultúry, kvalitného futbalu, automobilového priemyslu s veľkým technologickým potenciálom.
Osobne vnímam Žilinu ako mesto príležitostí. Žilina má bohatú kultúrnu minulosť a ešte lepšiu budúcnosť pred sebou. To podstatné je ešte len pred nami. Ak budeme chcieť. Snažíme sa podporiť vznik kultúry priamo v meste, od miestnych tvorcov. Mesto musí ísť samo príkladom v kultúre aj kultúrnosti. Kultúra nie je len umenie. Kultúrou sú aj architektonické súťaže na verejné stavby a istá svetovosť, ktorá kedysi k Žiline patrila a právom patrí aj dnes. O to sa dnes snažíme.

Identita mesta

K

V procese

Pre mesto Žilina je nevyhnutné, aby sa cez svoju prirodzenú identitu prihlásilo k regiónu Považia.
Zobraziť viac

Založili sme Regionálnu radu spolupráce, ktorá združuje mestá a obce Horného Považia. Na tejto identite stavia aj kreatívna idea našej prihlášky na Európske Hlavné mesto kultúry 2026.

N

Dokončené

Mesto Žilina ako centrum Považia by malo jednoznačne a zrozumiteľne odmietnuť akékoľvek úvahy o návrate k existencii ideologickej regionálnej štruktúry tzv. Stredoslovenského kraja.
Zobraziť viac
Takéto je aj súčasné oficiálne stanovisko mesta a neplánujeme na tomto postoji nič meniť.
K

V procese

Cieľom mesta v najbližších rokoch by malo byť vytvorenie jasnej identity a silnej značky mesta Žilina, ktorá by bola komunikovaná smerom von k partnerom a organizáciám, ale aj smerom dovnútra k vlastným občanom.

Zobraziť viac

Na tejto úlohe aktuálne pracuje realizačný tím v rámci prípravy žilinskej prihlášky na Európske Hlavné mesto kultúry 2026.

M

Neotvorené

Za týmto cieľom je potrebné zorganizovať kvalitatívny aj kvantitatívny prieskum na reprezentatívnej a širokej vzorke obyvateľov mesta, s cieľom jasne identifikovať jednotlivé identity, tak ako ich cítia samotní Žilinčania.

Zobraziť viac

Takýto prieskum bude súčasťou tvorby stratégie Kreatívna Žilina 2035, ktorú bude mesto spracovávať v 1. polroku 2021.

K

V procese

Následným krokom je otvorená verejná diskusia o výstupoch prieskumov a správnom nastavení unikátnej a spoločensky široko akceptovanej identity nášho mesta.

Zobraziť viac

Na túto tému prebiehajú diskusie v rámci odbornej kultúrnej verejnosti. Akonáhle budú jasne ucelené návrhy, diskusia sa rozšíri aj na širšiu žilinskú verejnosť.

K

V procese

Finálnym krokom celého procesu je zadanie tvorby vizuálnej a obsahovej identity mesta Žiliny, s cieľom vytvorenia ucelenej, dlhodobej, marketingovej komunikácie značky mesta.

Zobraziť viac

Na tejto úlohe aktuálne pracuje realizačný tím v rámci prípravy žilinskej prihlášky na Európske Hlavné mesto kultúry 2026.

K

V procese

Výsledkom by malo byť niekoľko návrhov, pričom o konečnom víťazovi rozhodne samotná žilinská verejnosť.

Zobraziť viac

Na tejto úlohe aktuálne pracuje realizačný tím v rámci prípravy žilinskej prihlášky na Európske Hlavné mesto kultúry 2026.

K

V procese

Vytvorením jasnej značky a dlhodobo komunikovanej identity mesta sa Žilina stane čitateľnejším a konkurencieschopnejším partnerom pre potenciálnych investorov, zahraničných aj domácich turistov, spolupracujúce organizácie, aj vlastných občanov.

Zobraziť viac

Na tejto úlohe aktuálne pracuje realizačný tím v rámci prípravy žilinskej prihlášky na Európske Hlavné mesto kultúry 2026.

K

V procese

Spojí nás vedomie našej spoločnej unikátnej identity, ako komunity Žilinčanov a s tým súvisiaca hrdosť na to, kým sme.

Zobraziť viac

Na tomto cieli aktuálne pracuje realizačný tím v rámci prípravy žilinskej prihlášky na Európske Hlavné mesto kultúry 2026.

Kultúra

K

V procese

Podpora vzniku kultúry priamo v Žiline. Teda podpora miestnych kapiel, výtvarníkov, miestnych tanečných zoskupení, vznik diel a hier, podpora ateliérov a kreatívneho priemyslu.

Zobraziť viac
Tento cieľ sa napĺňa ako sprievodný jav prihlášky mesta Žilina na Európske hlavné mesto kultúry 2026. Aktuálne sú takmer všetky aktivity mesta v oblasti kultúry zastrešené iniciatívou EHMK2026. Konkrétne mesto podporilo miestnych umelcov (okrem už pravidelného účinkovania na kultúrnom lete, Staromestských slávnostiach a Vianočných trhoch) aj projektom Vianočného adventu počas koronakrízy. Išlo o sériu online koncertov, kde vystupovali takmer výhradne žilinskí umelci.
K

V procese

Základným nástrojom pre dosiahnutie tohto cieľa je vytvorenie hubu ako je Cvernovka v Bratislave. Podporu vzniku kultúry priamo v Žiline možno dosiahnuť rezidenčnými pobytmi, štipendiami a ďalšími overenými nástrojmi.
Zobraziť viac
Takýto kultúrny hub vzniká v súvislosti s prihláškou mesta Žilina na Európske hlavné mesto kultúry 2026 a našim cieľom je aby bol zriadený nezávisle na úspechu či neúspechu našej prihlášky.
K

V procese

Jedným zo základných predpokladov vzniku kvalitnej kultúry v Žiline je systém vyhľadávania a podpory talentov. O talent sa treba starať od detstva po vysokú školu.
Zobraziť viac
V tomto ohľade funguje úzka spolupráca so ZUŠ, Strednou umeleckou školou, kultúrnymi inštitúciami, ktorým mesto dáva aj mediálny priestor.
K

V procese

Preto musí mesto v rámci svojich možností a kompetencií zvýšiť podporu základných a stredných umeleckých škôl, konzervatórií. Pre týchto mladých ľudí musí existovať vízia, kde budú môcť v dospelosti rozvíjať svoju kreativitu a talent.
Zobraziť viac
V tomto ohľade funguje úzka spolupráca so ZUŠ, Strednou umeleckou školou, kultúrnymi inštitúciami, ktorým mesto dáva aj mediálny priestor.
M

Neotvorené

Navýšenie podpory festivalom a kultúrnym podujatiam. Žilina má potenciál byť považovaná za mesto, kde to žije.
Zobraziť viac
Navýšenie financií v tejto kapitole rozpočtu bolo plánované na rok 2020, odložili sme zvyšovanie výdavkov s ohľadom na koronakrízu. Veríme, že k tomuto kroku bude mesto schopné pristúpiť v roku 2021.
M

Neotvorené

Vyriešenie súčasnej situácie, kedy chýba multifunkčná hala na organizáciu veľkých kultúrnych a spoločenských podujatí.
Zobraziť viac
V mestskom zastupiteľstve sa nenašla dostatočná podpora pre návrh vysporiadania vzťahov medzi mestom a podnikateľom G. Trabelssie, rokovania zostali stáť na mŕtvom bode. Ich súčasťou bolo aj získanie športovej haly „Korytnačka“ do vlastníctva mesta.
N

Dokončené

Navýšenie objemu financií v grantovom systéme mesta v kapitole kultúry. Aj malé projekty aktivizujú ľudí v meste.
Zobraziť viac
Objem prostriedkov v grantovom systéme v kapitole kultúra bol navýšený, aktuálna výška prostriedkov je 147 000 EUR, z toho granty na kultúru 87 000 (pôvodne 67 000), a inštitucionálna podpora 60 000 (pôvodne 30 000).
K

V procese

Zahrnúť do grantového systému samostatnú podporu veľkých inštitúcií a dlhodobých projektov v meste.
Zobraziť viac
V rámci grantového systému mesta Žilina sme zdvojnásobili výšku financií na podporu veľkých kultúrnych inštitúcii na území mesta.
N

Dokončené

Mesto Žilina musí ísť v kultúre príkladom – výborným spôsobom sú architektonické a dizajnérske súťaže pre verejné stavby a investície.
Zobraziť viac
Prvá veľká architektonická súťaž bola vyhlásená v súvislosti s rekonštrukciou bulváru. V tomto duchu budeme pokračovať aj pri ďalších významných rekonštrukciách verejných priestorov.
N

Dokončené

Aj drobné veci ako darčekové predmety mesta môžu vytvárať miestni umelci, pre ktorých je to spôsob podpory a propagácie v jednom. Buďme hrdí na to, čo doma máme.
Zobraziť viac
Mesto pravidelne oslovuje v tejto súvislosti miestnych remeselníkov, napríklad knihársku dielňu pani Mlichovej.
K

V procese

Kultúra je aj kultúrnosť. Mesto môže byť iniciátorom aktivít, ktoré zlepšujú správanie spoločnosti. Kultúra je aj vizuál mesta, stav ulíc a verejných priestranstiev, kultúra priestoru, či parkovania. Mesto preto nemôže požadovať kultúrnosť od svojich občanov bez toho, aby samo nenapĺňalo predstavy o tom, ako má vyzerať moderná metropola 21. storočia.
Zobraziť viac
Toto je cieľ, ktorý vyžaduje nepretržité a nikdy nekončiace úsilie. Na meste sme urobili už niekoľko krokov, ktoré spejú k zvýšeniu kultúrnosti priestoru: zvýšili sme rozpočet na údržbu verejných priestorov, pripravujeme zriadenie mestských technických služieb, ktoré nahradia súčasné nevýhodné zmluvy, pripravili sme manuál reklamy v Mestskej pamiatkovej rezervácii Žilina.

ĎALŠIE OPATRENIA V TEJTO OBLASTI – NAD RÁMEC PLÁNU ZA:

N

Mesto Žilina si podalo prihlášku o Európske hlavné mesto kultúry 2026, zriadili sme realizačný tím, ktorý na tomto projekte aktívne pracuje.

N

Začali sme bojovať s reklamným smogom, stretli sme sa s reklamnými spoločnosťami s cieľom nájsť udržateľné riešenie do budúcnosti.

N

V júni 2020 Mesto predstavilo princípy reklamy v Mestskej pamiatkovej rezervácii Žilina.

N

V spolupráci so samotnými stánkármi sme pripravili nový koncept vianočných trhov, aj spôsob výberu dodávateľov.

N

Zahájili sme intenzívnejšiu komunikáciu s partnerskými mestami v zahraničí, absolvovali sme viaceré osobné návštevy s ich zástupcami a priniesli množstvo inšpirácie pre Žilinu.