kultúrne a sebavedomé mesto

Plnenie plánu

  • Dokončené 30% 30%
  • V procese 70% 70%
  • Neotvorené 10% 10%
Kultúra, to nie je len umenie. To je aj čistota, stav verejných priestranstiev, kultúrnosť obyvateľov a svetovosť nášho mesta.

Aká je identita Žiliny? Nie je to jednoduchá otázka. Historicky bola centrom obchodu, križovatkou ciest, mestom na sútoku troch riek, dopravným uzlom. Dnes je to mesto nezávislej kultúry, kvalitného futbalu, automobilového priemyslu s veľkým technologickým potenciálom.
Osobne vnímam Žilinu ako mesto príležitostí. Žilina má bohatú kultúrnu minulosť a ešte lepšiu budúcnosť pred sebou. To podstatné je ešte len pred nami. Ak budeme chcieť. Snažíme sa podporiť vznik kultúry priamo v meste, od miestnych tvorcov. Mesto musí ísť samo príkladom v kultúre aj kultúrnosti. Kultúra nie je len umenie. Kultúrou sú aj architektonické súťaže na verejné stavby a istá svetovosť, ktorá kedysi k Žiline patrila a právom patrí aj dnes. O to sa dnes snažíme.

Identita mesta

K

V procese

Pre mesto Žilina je nevyhnutné, aby sa cez svoju prirodzenú identitu prihlásilo k regiónu Považia.
Zobraziť viac

Založili sme Regionálnu radu spolupráce, ktorá združuje mestá a obce Horného Považia. 

N

Dokončené

Mesto Žilina ako centrum Považia by malo jednoznačne a zrozumiteľne odmietnuť akékoľvek úvahy o návrate k existencii ideologickej regionálnej štruktúry tzv. Stredoslovenského kraja.
Zobraziť viac

Takéto je aj súčasné oficiálne stanovisko mesta.

K

V procese

Cieľom mesta v najbližších rokoch by malo byť vytvorenie jasnej identity a silnej značky mesta Žilina, ktorá by bola komunikovaná smerom von k partnerom a organizáciám, ale aj smerom dovnútra k vlastným občanom.

Zobraziť viac

Napriek neúspechu pri kandidatúre na EHMK 2026, mesto plánuje ďalej rozvíjať idey zrodené v procese tvorenia prihlášky.

N

Dokončené

Za týmto cieľom je potrebné zorganizovať kvalitatívny aj kvantitatívny prieskum na reprezentatívnej a širokej vzorke obyvateľov mesta, s cieľom jasne identifikovať jednotlivé identity, tak ako ich cítia samotní Žilinčania.

Zobraziť viac

Takýto prieskum bol súčasťou tvorby stratégie Kreatívna Žilina 2035, ktorú mesto spracovalo v roku 2021.

K

V procese

Následným krokom je otvorená verejná diskusia o výstupoch prieskumov a správnom nastavení unikátnej a spoločensky široko akceptovanej identity nášho mesta.

Zobraziť viac

Na túto tému prebiehali diskusie v rámci odbornej kultúrnej verejnosti v súvislosti s prihláškou na EHMK 2026

K

V procese

Finálnym krokom celého procesu je zadanie tvorby vizuálnej a obsahovej identity mesta Žiliny, s cieľom vytvorenia ucelenej, dlhodobej, marketingovej komunikácie značky mesta.

Zobraziť viac

Táto úloha je rozpracovaná v rámci neúspešnej kandidatúry mesta Žilina na EHMK 2026 a plánujeme pokračovať v jej naplnení.

K

V procese

Výsledkom by malo byť niekoľko návrhov, pričom o konečnom víťazovi rozhodne samotná žilinská verejnosť.

Zobraziť viac

Táto úloha je rozpracovaná v rámci neúspešnej kandidatúry mesta Žilina na EHMK 2026 a plánujeme pokračovať v jej naplnení.

K

V procese

Vytvorením jasnej značky a dlhodobo komunikovanej identity mesta sa Žilina stane čitateľnejším a konkurencieschopnejším partnerom pre potenciálnych investorov, zahraničných aj domácich turistov, spolupracujúce organizácie, aj vlastných občanov.

Zobraziť viac

Táto úloha je rozpracovaná v rámci neúspešnej kandidatúry mesta Žilina na EHMK 2026 a plánujeme pokračovať v jej naplnení.

K

V procese

Spojí nás vedomie našej spoločnej unikátnej identity, ako komunity Žilinčanov a s tým súvisiaca hrdosť na to, kým sme.

Zobraziť viac

Táto úloha je rozpracovaná v rámci neúspešnej kandidatúry mesta Žilina na EHMK 2026 a plánujeme pokračovať v jej naplnení.

Kultúra

K

V procese

Podpora vzniku kultúry priamo v Žiline. Teda podpora miestnych kapiel, výtvarníkov, miestnych tanečných zoskupení, vznik diel a hier, podpora ateliérov a kreatívneho priemyslu.

Zobraziť viac

Tento cieľ sa napĺňa ako sprievodný jav prihlášky mesta Žilina na Európske hlavné mesto kultúry 2026. V procese prihlášky boli takmer všetky aktivity mesta v oblasti kultúry zastrešené iniciatívou EHMK 2026. Konkrétne mesto podporilo miestnych umelcov (okrem už pravidelného účinkovania na kultúrnom lete, Staromestských slávnostiach a vianočných trhoch) aj projektom Vianočného adventu počas koronakrízy či podporou projektu Rok dobrých správ.

K

V procese

Základným nástrojom pre dosiahnutie tohto cieľa je vytvorenie hubu ako je Cvernovka v Bratislave. Podporu vzniku kultúry priamo v Žiline možno dosiahnuť rezidenčnými pobytmi, štipendiami a ďalšími overenými nástrojmi.
Zobraziť viac

Takýto kultúrny hub bol naplánovaný v súvislosti s prihláškou mesta Žilina na Európske hlavné mesto kultúry 2026 a našim cieľom je, aby bol zriadený aj napriek neúspechu našej prihlášky. Aktívne sa zaoberáme možnosťou vzniku strešnej organizácie, ktorá by združovala knižnicu, Rosenfeldov palác, kreatívne trhovisko či aktivity v rámci kultúrnych domov.

K

V procese

Jedným zo základných predpokladov vzniku kvalitnej kultúry v Žiline je systém vyhľadávania a podpory talentov. O talent sa treba starať od detstva po vysokú školu.
Zobraziť viac

V tomto ohľade funguje úzka spolupráca so ZUŠ, Strednou umeleckou školou, konzervatóriom a  kultúrnymi inštitúciami, ktorým mesto dáva aj mediálny priestor.

K

V procese

Preto musí mesto v rámci svojich možností a kompetencií zvýšiť podporu základných a stredných umeleckých škôl, konzervatórií. Pre týchto mladých ľudí musí existovať vízia, kde budú môcť v dospelosti rozvíjať svoju kreativitu a talent.
Zobraziť viac

V tomto ohľade funguje úzka spolupráca so ZUŠ, Strednou umeleckou školou, konzervatóriom a kultúrnymi inštitúciam ako je napríkad Štátny komorný orchester.

K

V procese

Navýšenie podpory festivalom a kultúrnym podujatiam. Žilina má potenciál byť považovaná za mesto, kde to žije.

Zobraziť viac

Navýšenie financií v tejto kapitole rozpočtu bolo plánované na rok 2020, odložili sme zvyšovanie výdavkov s ohľadom na koronakrízu. V roku 2022 sme už boli schopní zvýšiť podporu zo strany mesta pre medzinárodný festival Fest Anča, vo výške 20 000 EUR.

K

V procese

Vyriešenie súčasnej situácie, kedy chýba multifunkčná hala na organizáciu veľkých kultúrnych a spoločenských podujatí.

Zobraziť viac

V mestskom zastupiteľstve sa nenašla dostatočná podpora pre návrh vysporiadania vzťahov medzi mestom a podnikateľom G. Trabellsie, rokovania zostali stáť na mŕtvom bode. Ich súčasťou bolo aj získanie športovej haly „Korytnačky do vlastníctva mesta“. Riešenie sa v súčasnosti ponúka v súvislosti s nákupom a dostavaním haly na Karpatskej, čo je proces, do ktorého mesto aktívne vstupuje a je pripravené ho podporiť aj finančne

N

Dokončené

Navýšenie objemu financií v grantovom systéme mesta v kapitole kultúry. Aj malé projekty aktivizujú ľudí v meste.
Zobraziť viac

Objem prostriedkov v grantovom systéme v kapitole kultúra bol významne navýšený, aktuálna výška prostriedkov je 187 000 EUR.

N

Dokončené

Zahrnúť do grantového systému samostatnú podporu veľkých inštitúcií a dlhodobých projektov v meste.

Zobraziť viac

Zdvojnásobili sme výšku financií na podporu veľkých kutlúrnych inštitúcii na území mesta Žilina,  inštitucionálna podpora v rámci grantového systému predstavuje 60 000 EUR.

N

Dokončené

Mesto Žilina musí ísť v kultúre príkladom – výborným spôsobom sú architektonické a dizajnérske súťaže pre verejné stavby a investície.
Zobraziť viac

Prvá veľká architektonická súťaž bola vyhlásená v súvislosti s rekonštrukciou bulváru. V tomto duchu budeme pokračovať aj pri ďalších významných rekonštrukciách verejných priestorov.

N

Dokončené

Aj drobné veci ako darčekové predmety mesta môžu vytvárať miestni umelci, pre ktorých je to spôsob podpory a propagácie v jednom. Buďme hrdí na to, čo doma máme.
Zobraziť viac

Mesto pravidelne oslovuje v tejto súvislosti miestnych remeselníkov, napríklad knihársku dielňu pani Mlichovej.

K

V procese

Kultúra je aj kultúrnosť. Mesto môže byť iniciátorom aktivít, ktoré zlepšujú správanie spoločnosti. Kultúra je aj vizuál mesta, stav ulíc a verejných priestranstiev, kultúra priestoru, či parkovania. Mesto preto nemôže požadovať kultúrnosť od svojich občanov bez toho, aby samo nenapĺňalo predstavy o tom, ako má vyzerať moderná metropola 21. storočia.
Zobraziť viac

Toto je cieľ, ktorý vyžaduje nepretržité a nikdy nekončiace úsilie. Na meste sme urobili už niekoľko krokov, ktoré spejú k zvýšeniu kultúrnosti priestoru – zvýšili sme rozpočet na údržbu verejných priestorov, zriadili sme mestské technickýé služby, ktoré postupne nahrádzajú predošlé nevýhodné zmluvy, pripravili sme manuál reklamy v Mestskej pamiatkovej rezervácii Žilina. Mesto rekonštruuje vnútrobloky, vybudoval sa nový park G. Swenssona, každoročne prebieha masívna výsadba kvetov a podporujeme finančne rekonštrukcie významných objektov, ktoré napatria priamo do majetku mesta (Sirotár, Farský kostol…)

ĎALŠIE OPATRENIA V TEJTO OBLASTI – NAD RÁMEC PLÁNU ZA:

N

Mesto Žilina si podalo prihlášku o Európske hlavné mesto kultúry 2026, zriadili sme realizačný tím, ktorý na tomto projekte aktívne pracuje.

N

Začali sme bojovať s reklamným smogom, stretli sme sa s reklamnými spoločnosťami s cieľom nájsť udržateľné riešenie do budúcnosti.

N

V júni 2020 Mesto predstavilo princípy reklamy v Mestskej pamiatkovej rezervácii Žilina.

N

V spolupráci so samotnými stánkármi sme pripravili nový koncept vianočných trhov, aj spôsob výberu dodávateľov.

N

Zahájili sme intenzívnejšiu komunikáciu s partnerskými mestami v zahraničí, absolvovali sme viaceré osobné návštevy s ich zástupcami a priniesli množstvo inšpirácie pre Žilinu.