TEAM ŽILINA

Zoznámte sa s naším tímom nezávislých kandidátov, osmičkou aktívnych Žilinčanov, ktorí sa rozhodli kandidovať na poslancov mestského zastupiteľstva v blížiacich sa komunálnych voľbách pod spoločnou značkou Team Žilina. Žijeme dobu, keď sa verejnosť politiky a občianskeho aktivizmu skôr stráni. O to viac si cením odvahu týchto ľudí, ktorí sa rozhodli ísť s kožou na trh, v snahe posúvať naše mesto ďalej vpred.

IVETA SEDLÁKOVÁ

Súdna znalkyňa

Volebný obvod 1: Hliny I – IV, Staré mesto

Záleží mi na tom, ako sa nám žije a ako sa bude žiť našim deťom, vnúčatám a ďalším generáciám. Žijeme v náročnej dobe, preto ak môžem prispieť svojou prácou a postojmi, urobím to.

Moje priority
 • Mojou celkovou prioritou sú ekologické a ekonomicky efektívne riešenia v každej oblasti života mesta. Mám rada a zasadzujem sa za prehľadnosť riešení.
 • Mojou túžbou je vybudovanie pekného mestského trhoviska v centre mesta.
 • Chcem sa pričiniť o zvýšenie množstva zelene, lavičiek a fontán vo verejnom priestore.
 • Ako poslankyňa chcem v čo najväčšej miere podporiť verejné podujatia a živú hudbu v uliciach mesta počas celého roka, napr. formou spolupráce s Konzervatóriom a umeleckými školami.

LUCIA FALTINOVÁ

Prekladateľka, novinárka, humanitárna aktivistka

www.luciafaltin.eu

Volebný obvod 1: Hliny I – IV, Staré mesto

Celý život sa podieľam na veciach verejných. Súčasná doba si vyžaduje, aby sa oveľa výraznejšie angažoval každý z nás. Je čas prestať sa vyhovárať na štát, úrady, politikov. Lebo to všetko je náš obraz, v skutočnosti sme to my.

Moje priority

Ž = ŽIŤ, nie živoriť: verejné investície rozvíjať, aby neboli jednorazové, ale trvalo udržateľné – najmä komunikácie, zeleň, budovy tak, aby ľudia ani príroda neživorili, ale žili dlho a kvalitne..
I = INTELIGENTNE, nie ignorantsky:
čerpať zo skúseností inde, aby sme sa vyhli chybám z neznalosti, najmä pokiaľ ide o odpadové hospodárstvo, organizáciu dopravy a parkovaciu politiku.

L = LÁSKAVO, nie ľahostajne: prechody pre chodcov sa udržiavali a zlepšovala sa ich bezpečnosť –viditeľnosť a klzkosť; ihriská zabezpečiť pred autami; rezidenčné štvrte zachovať a rešpektovať.

I = INTEGROVAŤ, nie izolovať: výrazne zvýšiť spoluprácu občanov a verejných inštitúcií, aj obyvateľov navzájom, lebo len tak vieme robiť veci rýchlejšie, adresnejšie i hospodárnejšie.

N = NAOZAJ, nie naoko: opravy, čistenie a údržbu verejných priestranstiev nezanedbávať a vykonávať ju dôsledne a dôkladne, prácu zazmluvnených firiem pravidelne kontrolovať.

A = AKTÍVNE, nie arogantne: komunikovať pravidelne a do hĺbky s obyvateľmi mesta, bezohľadu na ich pôvod, vykonávať verejnú funkciu s plným vedomím potenciálu každého jednotlivca.

LUCIA FALTINOVÁ

Prekladateľka, novinárka, humanitárna aktivistka

www.luciafaltin.eu

Volebný obvod 1: Hliny I – IV, Staré mesto

Celý život sa podieľam na veciach verejných. Súčasná doba si vyžaduje, aby sa oveľa výraznejšie angažoval každý z nás. Je čas prestať sa vyhovárať na štát, úrady, politikov. Lebo to všetko je náš obraz, v skutočnosti sme to my.

Moje priority

Ž = ŽIŤ, nie živoriť: verejné investície rozvíjať, aby neboli jednorazové, ale trvalo udržateľné – najmä komunikácie, zeleň, budovy tak, aby ľudia ani príroda neživorili, ale žili dlho a kvalitne..
I = INTELIGENTNE, nie ignorantsky:
čerpať zo skúseností inde, aby sme sa vyhli chybám z neznalosti, najmä pokiaľ ide o odpadové hospodárstvo, organizáciu dopravy a parkovaciu politiku.

L = LÁSKAVO, nie ľahostajne: prechody pre chodcov sa udržiavali a zlepšovala sa ich bezpečnosť –viditeľnosť a klzkosť; ihriská zabezpečiť pred autami; rezidenčné štvrte zachovať a rešpektovať.

I = INTEGROVAŤ, nie izolovať: výrazne zvýšiť spoluprácu občanov a verejných inštitúcií, aj obyvateľov navzájom, lebo len tak vieme robiť veci rýchlejšie, adresnejšie i hospodárnejšie.

N = NAOZAJ, nie naoko: opravy, čistenie a údržbu verejných priestranstiev nezanedbávať a vykonávať ju dôsledne a dôkladne, prácu zazmluvnených firiem pravidelne kontrolovať.

A = AKTÍVNE, nie arogantne: komunikovať pravidelne a do hĺbky s obyvateľmi mesta, bezohľadu na ich pôvod, vykonávať verejnú funkciu s plným vedomím potenciálu každého jednotlivca.

OLEXIA BESARAB

Finančná poradkyňa, politologička

Volebný obvod 1: Hliny I – IV, Staré mesto

Žijem a pracujem na Bulvári a mám predstavu, aký balans pokoja a života by táto časť mesta potrebovala. Kandidujem, pretože chcem pomôcť obyvateľom centra a túžim pozitívne ovplyvniť rozhodnutia o budúcej podobe Žiliny.

Moje priority

Bezpečné, pokojné a zelené centrum mesta, ktoré je plné života. S tým súvisí:

 • Rekonštrukcia historického centra vrátane dlažieb, ciest a chodníkov.
 • Podpora projektu rekonštrukcie Bulváru v takej podobe, ktorá reflektuje potreby miestnych obyvateľov.
 • Rozšírenie spolupráce mesta s charitatívnymi organizáciami, ktoré pracujú s ľuďmi v núdzi, najmä ľuďmi bez domova.
 • Motivácia prevádzok v centre mesta postupne prejsť na jednotný spôsob reklamy a prezentácie, v súlade s manuálom reklamy, ktorý mesto už pripravilo pre mestskú pamiatkovú rezerváciu, so zohľadnením  záujmov občanov a podnikateľov.
 • Podpora cyklistického prepojenia centra mesta s ostatnými mestskými časťami a sídliskami  a zvýšenie bezpečnosti cyklistov a chodcov.

JÁN LEĽAK

Stredoškolský učiteľ

Volebný obvod 2: Bôrik, Hliny V – VIII, Malá Praha

Kandidujem, pretože chcem v dnešnej polarizovanej dobe ľudí spájať. Byť pokojnou silou, ktorá trpezlivosťou stmeľuje občanov, aj keď majú na určité veci opačné názory.

Moje priority
 • Školstvo: Chcem presadiť aby mesto poskytlo riaditeľom škôl pomoc (konkrétne prednášky, prezentácie a workshopy) pri získavaní zdrojov EÚ. Napriek tomu, že mesto nie je zriaďovateľom stredných škôl, zintenzívniť spoluprácu aj s riaditeľmi SŠ.
 • Mládež: Mladí ľudia sú po uvoľnení protipandemických opatrení hladní po rôznych aktivitách. V spolupráci s obnoveným mládežníckym parlamentom budem podporovať ich nápady, ako zlepšiť život v meste. V spolupráci s mestom pomôžem vyhľadávať mladé talenty a mladých aktivistov.
 • Grantový systém: Budem hľadať spôsoby, ako zvýšiť a zefektívniť podporu projektov v oblasti školstva, kultúry, športu, či v sociálnej oblasti. Aj malé projekty aktivizujú občanov mesta, hlavne mladých ľudí.
 • Digitalizácia: Chcem podporiť a rozvíjať súčasné snahy mesta v oblasti zberu dát a pasportizácii jednotlivých oblastí. Postupne tieto dáta sprístupňovať občanom v jednoduchej a zrozumiteľnej forme. Chcel by som tiež podporiť ďalší rozvoj súčasnej mestskej mobilnej aplikácie tak, aby občanom pokryla čo najširšie portfólio služieb.

JÁN LEĽAK

Stredoškolský učiteľ

Volebný obvod 2: Bôrik, Hliny V – VIII, Malá Praha

Kandidujem, pretože chcem v dnešnej polarizovanej dobe ľudí spájať. Byť pokojnou silou, ktorá trpezlivosťou stmeľuje občanov, aj keď majú na určité veci opačné názory.

Moje priority
 • Školstvo: Chcem presadiť aby mesto poskytlo riaditeľom škôl pomoc (konkrétne prednášky, prezentácie a workshopy) pri získavaní zdrojov EÚ. Napriek tomu, že mesto nie je zriaďovateľom stredných škôl, zintenzívniť spoluprácu aj s riaditeľmi SŠ.
 • Mládež: Mladí ľudia sú po uvoľnení protipandemických opatrení hladní po rôznych aktivitách. V spolupráci s obnoveným mládežníckym parlamentom budem podporovať ich nápady, ako zlepšiť život v meste. V spolupráci s mestom pomôžem vyhľadávať mladé talenty a mladých aktivistov.
 • Grantový systém: Budem hľadať spôsoby, ako zvýšiť a zefektívniť podporu projektov v oblasti školstva, kultúry, športu, či v sociálnej oblasti. Aj malé projekty aktivizujú občanov mesta, hlavne mladých ľudí.
 • Digitalizácia: Chcem podporiť a rozvíjať súčasné snahy mesta v oblasti zberu dát a pasportizácii jednotlivých oblastí. Postupne tieto dáta sprístupňovať občanom v jednoduchej a zrozumiteľnej forme. Chcel by som tiež podporiť ďalší rozvoj súčasnej mestskej mobilnej aplikácie tak, aby občanom pokryla čo najširšie portfólio služieb.

JÚLIUS ŠOTTNÍK

Fyzioterapeut

Volebný obvod 2: Bôrik, Hliny V – VIII, Malá Praha

Som človek, ktorý sa nerád sťažuje a radšej pracuje na hľadaní riešení. Chcel by som, aby Žilina bola čo najpríjemnejším miestom pre život a budem rád, ak k tomu budem môcť prispieť.

Moje priority
 • Opätovné označenie a dobudovanie parkovacích boxov na sídliskách, všade tam, kde to je možné.
 • Zvýšenie množstva odpadkových košov, najmä na detských ihriskách a miestach s pravidelne zvýšeným množstvom odpadu (napr. za Billou na Hlinách).
 • Zracionalizovanie kosenia a úpravy mestskej zelene na sídliskách.
 • Vybudovanie bežeckého chodníka s mäkkým povrchom pre rekreačných bežcov (napr. v rámci Bôrického parku alebo Žilinského lesoparku).
 • Vybudovanie prístupovej cesty s chodníkom na parkovisko pred základnou školou Lichardova.

MICHAL JANÁSEK

Živnostník v oblasti gastro a realít

Volebný obvod 4: Vlčince

Som cieľavedomý a nikdy sa nevzdávam. V našom meste je ešte veľa práce, ku ktorej môžem prispieť svojím dielom, a ak budeme spoločne usilovní a trpezliví, dosiahneme tie najlepšie výsledky.

Moje priority
 • Napomôcť vzniku veľkej silnej komunity v našom meste, ľudí, ktorí sa zaujímajú, sú aktívni a konštruktívni v hľadaní riešení spoločne s mestom.
 • Podpora a rozvoj cestovného ruchu v meste a okolí. Máme svetu a zvyšku Slovenska čo ponúknuť. Rozvoj cyklotrás je veľkým krokom správnym smerom, na ktorý musíme nadviazať ďalšími.
 • Mestská zeleň na prechodoch, cyklotrasách, križovatkách musí byť upravená – aby bolo vidieť na každú stranu a nedochádzalo ku kolíziám.
 • Šport v Žiline má dlhú históriu, preto netreba poľaviť v rozbehnutých aktivitách a ďalej rozvíjať športovú infraštruktúru v každom smere. 

MICHAL JANÁSEK

Živnostník v oblasti gastro a realít

Volebný obvod 4: Vlčince

Som cieľavedomý a nikdy sa nevzdávam. V našom meste je ešte veľa práce, ku ktorej môžem prispieť svojím dielom, a ak budeme spoločne usilovní a trpezliví, dosiahneme tie najlepšie výsledky.

Moje priority
 • Napomôcť vzniku veľkej silnej komunity v našom meste, ľudí, ktorí sa zaujímajú, sú aktívni a konštruktívni v hľadaní riešení spoločne s mestom.
 • Podpora a rozvoj cestovného ruchu v meste a okolí. Máme svetu a zvyšku Slovenska čo ponúknuť. Rozvoj cyklotrás je veľkým krokom správnym smerom, na ktorý musíme nadviazať ďalšími.
 • Mestská zeleň na prechodoch, cyklotrasách, križovatkách musí byť upravená – aby bolo vidieť na každú stranu a nedochádzalo ku kolíziám.
 • Šport v Žiline má dlhú históriu, preto netreba poľaviť v rozbehnutých aktivitách a ďalej rozvíjať športovú infraštruktúru v každom smere. 

ALBERT MEHLY

Obchodník, poisťovací poradca

Volebný obvod 5: Hájik

Život v Žiline mám rád aj keď je tu, samozrejme, stále čo zlepšovať. Svoju kandidatúru preto vnímam ako príležitosť aktívne sa zapojiť do riešení, ktoré nám Žilinčanom pomôžu žiť spokojnejší život v našom meste.

Moje priority
 • Pokračovať a opäť zrýchliť súčasný trend budovania športovísk pre verejnosť a podporiť športové kluby v Žiline tak, aby mohli fungovať za vhodných podmienok.
 • Začať aktívne riešiť kanalizáciu a manažment odpadovej vody v meste, a to hlavne v často zaplavovaných lokalitách ako sú ulice V. Spanyola, ústie Všiváku na Bôriku alebo pod križovatkou na Solinkách.
 • Zachovať a urýchliť súčasný vzostup atraktivity mesta pre život a prácu ľudí. Pači sa mi, že ľudia sa dnes do Žiliny po rokoch vracajú späť. Je to dôkaz, že mnohé veci robíme správne a musíme v tom pokračovať.

JÁN NIČÍK

Kníhkupec

Volebný obvod 5: Hájik

Už viac ako tridsať rokov sa ako kníhkupec snažím sprostredkovať Žilinčanom kvalitné literárne zážitky. Kandidujem, pretože pomáhať svojmu rodnému mestu považujem za spoločenský záväzok.

Moje priority
 • Žilina by mala mať ambíciu byť „najzelenejším“ mestom na Slovensku, nielen preto, že aj jednou z heraldických farbieb mesta je zelená.
 • Žilina by mala začať pracovať na novom územnom pláne ako odvážnom a vizionárskom pohľade do budúcnosti mesta a jeho jednotlivých častí.
 • Hájik ako svojbytná časť mesta musí pokračovať na svojej ceste k plnohodnotnému sídlisku s kvalitným verejným priestorom a komplexnou ponukou služieb pre svojich obyvateľov.

JÁN NIČÍK

Kníhkupec

Volebný obvod 5: Hájik

Už viac ako tridsať rokov sa ako kníhkupec snažím sprostredkovať Žilinčanom kvalitné literárne zážitky. Kandidujem, pretože pomáhať svojmu rodnému mestu považujem za spoločenský záväzok.

Moje priority
 • Žilina by mala mať ambíciu byť „najzelenejším“ mestom na Slovensku, nielen preto, že aj jednou z heraldických farbieb mesta je zelená.
 • Žilina by mala začať pracovať na novom územnom pláne ako odvážnom a vizionárskom pohľade do budúcnosti mesta a jeho jednotlivých častí.
 • Hájik ako svojbytná časť mesta musí pokračovať na svojej ceste k plnohodnotnému sídlisku s kvalitným verejným priestorom a komplexnou ponukou služieb pre svojich obyvateľov.

Komunálne voľby sa konajú v sobotu 29. októbra 2022!