bezpečné a starostlivé mesto

Plnenie plánu

  • Dokončené 36% 36%
  • V procese 44% 44%
  • Neotvorené 20% 20%
Sila Žiliny je v komunite ľudí, ktorí si pomáhajú.

Mať o seba postarané a cítiť sa bezpečne sú základné piliere ľudskej existencie. Bezpečné ulice za bieleho dňa aj po zotmení by preto mali byť v modernom meste samozrejmosťou. Podnikli sme preto konkrétne kroky na posilnenie a zvýšenie profesionality mestskej polície.
Veľkú prioritu dávame aj riešeniu sociálnych problémov v meste. Okrem starostlivosti o seniorov a rozširovanie im dostupných služieb ide aj o slobodné matky s deťmi, telesne postihnutých, deti v nefungujúcich rodinách, ľudí bez domova, rodiny postihnuté chudobou. Ani k nim sa nemôže moderné mesto 21. storočia obracať chrbtom.
V novom žilinskom komunitnom pláne sme zadefinovali zásady modernej sociálnej politiky, pracujeme tiež na zriaďovaní komunitných centier priamo v lokalitách, kde sú potrebné. Snažíme sa spájať ľudí, vytvárať priestor pre dobrovoľníctvo. Viac ako peniaze sa v tejto oblasti ráta úprimný záujem a chuť pomáhať. A tú Žilinčania majú.

Bezpečnosť

N

Dokončené

Reforma mestskej polície. Aktuálne veľa Žilinčanov vníma mestských policajtov len ako vyberačov pokút za parkovanie. To je škoda pre obe strany a musí sa to nevyhnutne zmeniť. Hlavnou zmenou v pôsobení mestskej polície by mal byť k pro-klientsky prístup, ktorý ju viac priblíži k občanom. Mestskí policajti musia byť viac viditeľní, aktívne sa zaujímať o dianie v susedstvách, organizovať vzdelávacie podujatia, ale aj jasne informovať verejnosť o svojej činnosti a kompetenciách. Len tak môže plniť úlohy, ktoré od nich občania Žiliny právom očakávajú.
Zobraziť viac
Mestská polícia dostala nové vedenie, novú výstroj a výzbroj, zmenil sa prístup k výcviku. MsP začala tiež aktívne komunikovať aj prostredníctvom sociálnych sietí, informovať o svojej činnosti. Zriadili sme nové služobne mestskej polície na Hlinách aj na Hájiku (v príprave je služobňa na Vlčincoch).
N

Dokončené

Zvýšenie počtu mestských policajtov.
Zobraziť viac
Mestská polícia sa rozrástla o 12 nových členov, celkovo v jej radoch pôsobí už 88 policajtov (73 mužov a 15 žien), zriadili sme aj nové služobne mestskej polície (Hliny, Hájik, v príprave je služobňa na Vlčincoch).
M

Neotvorené

Investovať do moderného, automatizovaného kamerového systému, adekvátneho pre krajské mesto 21. storočia.
Zobraziť viac
Zatiaľ prebehli len lokálne doplnenia kamerového systému, pre plošné zavedenie moderného systému aktuálne hľadáme možnosti financovania.
K

V procese

Revízia, doplnenie a sfunkčnenie verejného osvetlenia tak, aby v Žiline neboli miesta a ulice, kadiaľ sa ľudia po zotmení boja chodiť domov.
Zobraziť viac
Aktuálne mestský úrad pracuje na príprave verejnej súťaže, zmene dodávateľa a zmluvných vzťahov v tejto oblasti. Záujem je dostať správu verejného osvetlenia pod kontrolu mesta.

Seniori a sociálna starostlivosť

N

Dokončené

Zásadným východiskom pre sociálnu politiku má byť nový komunitný plán, realistický a s akčným plánom plnenia.
Zobraziť viac
Nový komunitný plán mesta Žilina bola prijatý v prvej polovici roku 2019.
N

Dokončené

Aktualizácia demografických dát v spolupráci s miestnymi partnermi a organizáciami.
Zobraziť viac
Demografická analýza bola vykonaná pri tvorbe Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Žilina a Programe rozvoja bývania mesta Žilina 2019-2023.
N

Dokončené

Pri tvorbe nového komunitného plánu je vhodné spraviť odpočet toho, čo sa podarilo a nastaviť si tak zrkadlo úspešnosti mestskej sociálnej politiky.
Zobraziť viac
Tento proces prebehol počas prípravy nového a schváleného komunitného plánu.
K

V procese

Zásadným opatrením pre podporu seniorov, rodín s deťmi a mládeže má byť vytvorenie medzigeneračných komunitných centier. Má to byť priestor na stretávanie aj základňa pre terénnu prácu v lokalite.
Zobraziť viac
Mesto Žilina pracuje na otvorení Komunitného centra v mestskej časti Hájik, Denného centra pre seniorov a Denného centra pre matky s deťmi v mestskej časti Solinky. Tieto centrá by sa mali v prípade priaznivej epidemiologickej situácie otvoriť v prvej polovici roku 2021. Ďalšie komunitné centrum sa pripravuje na Hlinách VIII, s predpokladom otvorenia v r. 2022. Okrem toho boli v niektorých mestských častiach, kde nie sú mestské kultúrne domy (napr. Pov. Chlmec) otvorené priestory na stretávanie verejnosti, kt. mesto prenajalo. Tieto centrá majú medzigeneračný charakter a vytvoria priestor pre aktivity seniorov, rodín s deťmi aj sociálne vylúčených. Mesto za týmto účelom navýšilo aj počet terénnych sociálnych pracovníkov.
K

V procese

V mestských častiach, v ktorých komunitné centrá neexistujú, je potrebné takéto centrá zriadiť, ideálne pri školách. Hlavnou náplňou komunitných centier by mal byť denný program pre dôchodcov s aktivitami ako prednášky, workshopy na posilnenia pamäte, výučba jazykov, prevencia Alzheimerovej choroby, vzdelávacie aktivity.
Zobraziť viac
Mesto Žilina pracuje na otvorení Komunitného centra v mestskej časti Hájik, Denného centra pre seniorov a Denného centra pre matky s deťmi v mestskej časti Solinky. Tieto centrá by sa mali v prípade priaznivej epidemiologickej situácie otvoriť v prvej polovici roku 2021. Tieto centrá majú medzigeneračný charakter a vytvoria priestor pre aktivity seniorov, rodín s deťmi aj sociálne vylúčených. Mesto za týmto účelom navýšilo aj počet terénnych sociálnych pracovníkov.
K

V procese

Pri centrách by mali tiež pôsobiť nízkoprahové kluby, ktoré budú poskytovať priestor pre hru a stretávanie sa detí a mladých ľudí.
Zobraziť viac
Všetky doteraz zriadené, aj plánované komunitné a denné centrá plnia aj túto funkciu.
N

Dokončené

V komunitných centrách budú pôsobiť školení terénni komunitní pracovníci, ktorí by intenzívne mapovali svoju lokalitu, mali prehľad o problémoch, jednotlivých krízových prípadoch, ktoré by mohli zároveň v spolupráci so školami, mestom, lekármi a tretím sektorom aktívne riešiť.
Zobraziť viac
Mesto zamestnalo nových sociálnych terénnych pracovníkov, ktorí zabezpečujú na dennej báze napĺňanie tohto cieľa.
K

V procese

Zavedenie programu pomoci seniorom v domácnosti, prehľad o ich potrebách a zapojenie okolia do pomoci a do prevencie proti samote.
Zobraziť viac
Mesto rozbehlo pilotne túto aktivitu v súvislosti s koronakrízou, našou snahou je túto službu udržať aj po skončení krízy a ďalej ju rozširovať.
K

V procese

Mapovanie a zber dát o počte osamelých dôchodcov, ich potrebách a lokalite pobytu.
Zobraziť viac
Túto aktivitu mesto taktiež rozbehlo počas koronakrízy, ale zatiaľ sa nejedná o samostatné, úplné a systémové riešenie.
N

Dokončené

Navýšenie kapacít opatrovateľskej služby mesta. Tým je možné riešiť obrovský problém samoty a neschopnosti postarať sa o seba pre osoby vo vyššom veku.
Zobraziť viac
Domáca opatrovateľská služba mesta Žilina bola v roku 2020 rozšírená o 4 opatrovateľky na plný úväzok, zároveň bola rozšírená aj donáška stravy do domácnosti pre osoby odkázané na pomoc o jedno motorové vozidlo – cca o 70 obedov (klientov) denne.
K

V procese

Nepretržitá prevádzka služieb pre seniorov a skvalitnenie terénnych služieb pre dôchodcov, ťažko chorých, či postihnutých.
Zobraziť viac
Z rozpočtu mesta Žilina na rok 2020 bolo na podporu neverejných poskytovateľov sociálnych služieb vyčlenených 270 000 €, ktorí poskytujú sociálne služby pre občanov s trvalým pobytom v meste Žilina, čo je o 100% viac ako v predchádzajúcom roku. Mesto Žilina v tomto roku zo svojho rozpočtu tiež podporuje 10 neverejných poskytovateľov poskytujúcich sociálne služby pre občanov mesta, čo je o 6 viac ako v minulom roku.
K

V procese

Progresívnym riešením chudoby je zvýhodnenie dôchodcov na miestnych daniach – testovať a sledovať hranicu chudoby a znížiť napríklad daň z odpadu pri určitom príjme.
Zobraziť viac
Aktuálne mesto nezvýhodňuje seniorov na daniach, ale deje sa tak pri iných službách a poplatkoch. Napríklad Opatrovateľská služba – 1€/hodina, prepravná služba 0,50 € za 1 km, dotovaná strava v jedálňach pre seniorov, donáška stravy do domácnosti 0,40 € za obed, MHD zadarmo, …
K

V procese

Zapojenie seniorov do aktívneho diania v komunite, napríklad vo forme programov dobrovoľníctva, prepojenia so školami a škôlkami.
Zobraziť viac
Mesto má v tomto smere pripravené a rozpracované projekty a aktivity, ale vzhľadom na nepriaznivý vývoj epidemiologickej situácie neboli všetky naplánované aktivity realizované.
M

Neotvorené

Vyriešiť absenciu hospicu pre celý kraj v spolupráci s ďalšími verejnými inštitúciami.
Zobraziť viac
Túto aktivitu rozbieha VÚC.
M

Neotvorené

Zabezpečiť podporu respitnej pobytovej starostlivosti, v spolupráci s ďalšími verejnými inštitúciami. Obyčajne ide o odľahčenie v starostlivosti o vážne chorých, o ktorých sa dlhodobo starajú príbuzní.

Chudoba, sociálne vylúčenie a ľudia bez domova

K

V procese

Zabezpečiť podporu respitnej pobytovej starostlivosti, v spolupráci s ďalšími verejnými inštitúciami. Obyčajne ide o odľahčenie v starostlivosti o vážne chorých, o ktorých sa dlhodobo starajú príbuzní.
Zobraziť viac
Mesto postupne speje k naplneniu tohto cieľa čiastkovými krokmi a zlepšeniami. Navýšili sme fond mestských bytov určených na sociálne účely a zmenili sme tiež pravidlá prideľovania mestských bytov tak, aby slúžili primárne na sociálne účely. Mesto tiež spolupracuje so Žilinskou diecézou na rozšírení nocľahárne pre ľudí bez domova.
K

V procese

Výrazne vyššia podpora terénnej práce v meste, streetworku a jeho prepojenie na systém podpory ľudí bez domova.
Zobraziť viac
Mesto navýšilo počet terénnych sociálnych pracovníkov, čím výrazne navýšilo pokrytie a kapacity riešiť existujúce problémy v tejto oblasti.
K

V procese

Základným cieľom pre Žilinu by mala byť existencia iba dobrovoľných bezdomovcov. Ani tí však nesmú na ulici zomierať.
Zobraziť viac
Žilinská diecéza v spolupráci s Mestom Žilina pripravuje nové priestory pre Nocľaháreň a Nízkoprahové denné centrum, čím sa rozšíri kapacita poskytovania sociálnych služieb pre ľudí bez domova o 35 miest.
K

V procese

Vypracovanie informačnej stratégie, ktorá verejnosti pomôže orientovať sa v téme, zbaví ju predsudkov a vyzve ju na podporu nie bezdomovcov, ale organizácií, ktoré sa práci s nimi venujú.
Zobraziť viac
Mesto vydalo k tejto téme informačnú publikáciu, zatiaľ však nejde o ucelenú informačnú kampaň.
M

Neotvorené

Zaviesť pohotovostné lôžka v službách krízovej intervencie a systémové riešenie zdravotného stavu ľudí bez domova (lekár, lieky, opatrovateľská a zdravotná starostlivosť).
K

V procese

Zriadiť kontaktné miesto a v ňom poskytovať dlhové poradenstvo, informácie o exekúciách, bankrote a tak predchádzať vzniku bezdomovectva.
Zobraziť viac
Pracovisko klientskeho centra v budove Mestského úradu je od júla 2019 personálne zabezpečené stálym zamestnancom. Činnosť pracoviska je prioritne zameraná na poskytovanie základného sociálneho poradenstva, posúdenie povahy problému fyzickej osoby, rodiny alebo komunity, poskytnutie základných informácií o možnostiach riešenia problému a podľa potreby aj odporúčanie a sprostredkovanie ďalšej odbornej pomoci.
M

Neotvorené

Zriadenie mestskej firmy s cieľom sociálneho podnikania (technické služby a pod.).
N

Dokončené

Zriadenie sociálno-právneho poradenstva. Poradenstvo v krízových situáciách slúži pre rodiny s deťmi a aj dospelých bez detí (napr. zvýšenie informovanosti o sociálnej pomoci).
Zobraziť viac
Pracovisko klientskeho centra v budove Mestského úradu je od júla 2019 personálne zabezpečené stálym zamestnancom. Činnosť pracoviska je prioritne zameraná na poskytovanie základného sociálneho poradenstva, posúdenie povahy problému fyzickej osoby, rodiny alebo komunity, poskytnutie základných informácií o možnostiach riešenia problému a podľa potreby aj odporúčanie a sprostredkovanie ďalšej odbornej pomoci. Zároveň bola v roku 2020 prijatá nová zamestnankyňa referátu sociálno-právnej ochrany a sociálnej pomoci. Mesto Žilina vydalo informačný bulletin – Sprievodca sociálnymi službami v meste Žilina, ktorý je pomôckou pre ľahšiu orientáciu v sociálnych službách poskytovaných v našom meste.
M

Neotvorené

Posilnenie prevencie pred zlyhaním rodiny prostredníctvom spolupráce učiteľov (škôl) a terénnych pracovníkov.
Zobraziť viac
Tento postup sa deje v ad hoc situáciách, ale v tejto chvíli neexistuje ucelený program takejto spolupráce.
K

V procese

Mesto a komunita by mala pomôcť rodinám v kríze. Riešenia sa ponúkajú cez školy a komunitné centrá v jednotlivých lokalitách.
Zobraziť viac
Navýšením počtu zamestnancov na referáte sociálno-právnej ochrany a sociálnej pomoci a navýšením počtu terénnych sociálnych pracovníkov sa rozšírila pomoc rodinám v kríze.
K

V procese

Využitie existujúcej Nadácie mesta Žilina, ktorá je výbornou platformou na rozvoj sociálnych programov. Napríklad celoročný priebežný program akútnej pomoci, kde by sa riešili akútne prípady (strata bývania rodín s deťmi, ochorenie, strata rodičov, autonehoda, …).
Zobraziť viac
Súčasné príklady využitia Nadácie mesta Žilina na tieto ciele nájdete v Informatívnej správe o činnosti mesta Žilina.

Bytová politika a podpora mladých rodín

N

Dokončené

Zadefinovať a vytvoriť plán rozvoja bývania.
Zobraziť viac

Mesto Žilina má prijatý Program rozvoja bývania mesta Žilina 2019-2023, ktorý poskytuje súhrnné informácie o súčasnom stave bytového fondu, obyvateľstve, sociálno-ekonomických podmienkach rozvoja bývania a na základe prognózy vývoja obyvateľstva poskytuje východiská pre plánovanie rozvoja bývania. Program rozvoja bývania určuje smerovanie a ciele bytovej politiky v krátkodobom a strednodobom horizonte. http://www.zilina.sk/dokumenty/DokumentyProgramyMZ_20191127085806.pdf

N

Dokončené

Ten musí zahŕňať aj plán rozširovania bytového fondu, a v rámci neho zabezpečenie sociálneho mixu v lokalitách (nie homogénne sociálne vrstvy, „getá“).
Zobraziť viac
Program rozvoja bývania obsahuje aj plán rozširovania bytového fondu, mesto sa aktívne vyhýba tomu, aby boli sociálne byty koncentrované v jednej alebo malom množstve lokalít.
K

V procese

Mesto by sa malo snažiť získavať nájomné byty nielen výstavbou, ale aj kúpou, dražbami a pod.
Zobraziť viac
Program rozvoja bývania počíta aj s týmito spôsobmi navyšovania bytového fondu, v súčasnosti je to otázka nedostatočných finančných zdrojov.
N

Dokončené

Mesto by tiež malo spolupracovať s developermi ohľadom prenájmu alebo odkúpenia bytov pre potreby mesta.
Zobraziť viac
Mesto aktívne rokuje s developermi a vždy apeluje na vyčlenenie časti projektov na účel nájomných bytov.
M

Neotvorené

Zriadenie mestského fondu podpory bývania.
Zobraziť viac
Mestský fond podpory bývania síce existuje už veľa rokov, ale neplní zatiaľ tak výraznú funkciu ako si predstavujeme. Preto tento bod zatiaľ označujeme ako nevyriešený.
K

V procese

Pre rodiny s deťmi je potrebný najmä kvalitný verejný priestor, a to nielen na sídliskách, ale aj v centre mesta. Čistý, bezpečný a podnetný. Cieľom je existencia detského ihriska v pešej vzdialenosti pre každého obyvateľa. Vyžaduje sa tiež pravidelné kosenie a upratovanie v častejších intervaloch, než bolo pre Žilinu bežné doteraz.
Zobraziť viac
Mesto podporuje rekonštrukciu detských ihrísk a výstavbu nových. Za posledné dva roky sa postavilo v Žiline niekoľko nových ihrísk pri materských školách, v pláne na najbližšie roky sú ďalšie nové ihriská.
K

V procese

Zároveň je pre rodiny dôležitý kultúrny i športový program v meste. Podpora zo strany mesta musí smerovať k organizáciám, ktoré sú schopné vytvoriť hodnotný program, ktorý zaujme rodiny s deťmi.
Zobraziť viac
Mesto cez grantový program, ale aj mimo neho podporuje finančne aj organizačne inštitúcie, ktorých náplňou je program pre rodiny s deťmi.
N

Dokončené

Podpora alternatívnych prístupov vo vzdelávaní, moderných služieb a celkovo dostupná vzdialenosť týchto služieb pre rodiny.
Zobraziť viac
Mestské zastupiteľstvo dalo súhlas so zaradením súkromnej školy Félix do systému školstva. Od 09/2021 by mala škola začať poskytovať svoje služby a rozšíriť tak ponuku o alternatívne a progresívne metódy.
M

Neotvorené

Kalendár akcií pre rodiny s deťmi (sezónne inštalácie, divadelné predstavenia na ulici, animačný program, kultúrny a športový program).
Zobraziť viac
Mesto zverejňuje všetky mestské a kultúrne akcie, ale samostatný kalendár pre rodiny s deťmi zatiaľ nepublikujeme.
N

Dokončené

Podpora pre navýšenie kapacít mestských materských škôl.
Zobraziť viac
Viaceré žilinské materské školy prešli v predošlých dvoch rokoch rekonštrukciami (Napr. MŠ Petzvalova, Čajakova alebo Trnavská), ktoré zatiaľ priniesli navýšenie kapacít o 79 miest. Plánované sú aj ďalšie rekonštrukcie a rozširovanie.
N

Dokončené

Zahájenie postupného procesu revitalizácie všetkých žilinských verejných priestorov, vrátane vnútroblokov sídlisk.
Zobraziť viac
Vnútrobloky sídlisk už prechádzajú procesom revitalizácie, rýchlosť investícií zodpovedá našej schopnosti získať na tento účel zdroje z EÚ, v čom sa nám zatiaľ darí. Prvá revitalizácia na Hlinách bola skolaudovaná koncom roka 2020, v rôznych štádiách realizácie sú revitalizácie na Vlčincoch, Hájiku a Hlinách.

Občania so zdravotným postihnutím

M

Neotvorené

Vytvárať pracovné príležitosti pre ľudí s postihnutím v mestských firmách a organizáciách.
K

V procese

Inkluzívne vzdelávanie – úplné začlenenie zdravotne postihnutých do školského systému aj s ich dostatočnou finančnou podporou.
Zobraziť viac
Inkluzívny prístup sa snažíme uplatňovať na všetkých školách spadajúcich do zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, v súčasnosti ale v tejto oblasti zatiaľ nie je zavedený ucelený program s vyčlenenými financiami.
N

Dokončené

Samozrejmosťou by mal byť bezbariérový prístup pri všetkých rekonštrukciách a úpravách dopravnej infraštruktúry.
Zobraziť viac
Všetky rekonštrukcie mestských komunikácií už podľa zákona musia plniť podmienku bezbariérovosti. Zriadili sme tiež bezbariérovú komisiu, ktorá identifikuje bariéry vo verejnom priestore a určí plán ich postupného odstraňovania.
N

Dokončené

Pri nových developerských projektoch zabezpečiť, aby určitá časť nových bytov bola vždy bezbariérová.
Zobraziť viac
Táto podmienka už vyplýva aj zo zákona a stavebný úrad mesta Žilina dbá, aby bola bezbariérovosť uplatňovaná v čo najväčšej miere.

ĎALŠIE OPATRENIA V TEJTO OBLASTI – NAD RÁMEC PLÁNU ZA:

N

Prijali sme Všeobecne záväzné nariadenie o obmedzení hazardu na území mesta